Thailand Web Stat
รายชื่อสารนิพนธ์ นักศึกษาปีการศึกษา 2545
ชุติมา อุดมโชคปิติ
ทัศนคติของชาวพุทธที่มีต่อคำสอนเรื่องนรกและสวรรค์
โชคพิพัฒน์ กระแสสินธุ์
ศึกษาวิเคราะห์ความสำคัญของการสักในพุทธศาสนาในสังคมไทยปัจจุบัน : ศึกษาเฉพาะกรณีวัดบางพระ จังหวัดนครปฐม
ณัฏฐิกา ทางสวัสดิกุล
ศึกษาอิทธิพลของศีล5 ที่มีต่อพฤติกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ตรีเพชร สมศรี
พระสงฆ์กับสตรี
ธเนศ เรืองรจิตปกรณ์
อิทธิพลของพระหมอดูต่อวิถีชีวิตคนไทย ศึกษาเฉพาะกรณีในเขตกรุงเทพมหานคร
พระธีภัทรภพ พวงมาลา
พระพุทธศาสนากับลัทธิบริโภคนิยม : ศึกษากรณีเฉพาะวัดในกรุงเทพมหานคร
นรินทร์ หมึงประเสริฐ
วิเคราะห์บทบาทการช่วยเหลือสังคมของพระสงฆ์ในประเทศไทย :ศึกษากรณี พระไพศาล วิสาโล
บุษกร โรจนพรทิพย์
พุทธศาสนามหายานกับการสังคมสงเคราะห์ :ในกรณีศึกษามูลนิธิป่อเต็กตึ้งในประเทศไทย
ประมุข ขันติวงศ์
ศาสนาและการแก้ปัญหายาเสพติด
พรพเยาว์ โล่ว์สุวรรณ
ศึกษาการเผยแพร่ศาสนาของวัดธรรมกาย : ศึกษากรณีนักศึกษาในกรุงเทพฯ
พระประโยชน์ สีพิลา
ศึกษาบทบาทนักวิชาการศาสนาต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทย ในปัจจุบัน
พระมหาวิชัย แสนภูมิ
การนำหลักธรรมไปใช้ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชนกลาง
พิพัฒน์ เหล่าบุศณ์อนันต์
วิเคราะห์แนวความคิดเรื่องธรรมมิกสังคม
เพ็ญศรี คงวนานนท์
บทบาทพุทธศาสนาต่อผู้เกษียณอายุ
วรเชษฐ ชัยวรพล
การนำหลักพุทธธรรมมาอบรมพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังชาย ศึกษากรณีเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ
สามเณรศรัทธา พูลสวัสดิ์
ศึกษาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนของนักเรียนวัยรุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : กรณีศึกษา จังหวัดราชบุรี
ศรีเสาวภาคย์ บันสิทธ์
บทบาทพระสงฆ์ต่อการพัฒนาชุมชน ศึกษากรณีพระสงฆ์วัดบางไส้ไก่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ศิลพร อิ่มโภคา
พฤติกรรมการเปลี่ยนศาสนาของชาวพุทธในสังคมไทย : ศึกษากรณีชาวพุทธเปลี่ยนเป็นคริสเตียน
สามเณรศุทธวัจน์ จันทรชาลี
ศึกษาศาสนาปฐมฐานในบ้านบัว ตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ศุภัทรกุล เนตรศิลา
พระพุทธศาสนากับการดูแลผู้สูงอายุ ศึกษากรณีสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค
สมบัติ ภักดี
จริยธรรม “ความกตัญญู” ในชีวิตของเยาวชนไทยเชื้อสายจีน กรณีศึกษาเยาวชนไทยเชื้อสายจีนในเขตกรุงเทพมหานคร
สามเณรศรัทธา พูนสวัสดิ์
ศึกษาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนของนักเรียนวัยรุ่น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี
สิทธิพร กล้าแข็ง
ศึกษาวิเคราะห์ทัศนคติของชาวพุทธที่มีต่อความเชื่อเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์
สิริสุข แพสุวรรณ
ทัศนะเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท และปัญหาเรื่องกรรมในสังคมชาวพุทธไทยในปัจจุบัน

สุพจน์ แสงสมเรือง
การศึกษาค่านิยมทางจริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

สุภาพร ชอบธรรมสกุล
การศึกษาวิเคราะห์ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ศึกษากรณีโรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า
อัครวัฒน์ ศรีสุรินทร์
หนทางแห่งสันติภาพอันถาวร
พระมหาอุดม บุญสวัสดิ์
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเพื่อการตายอย่างสงบ