Thailand Web Stat
รายชื่อสารนิพนธ์ นักศึกษาปีการศึกษา 2544
กมลเทพ ทรัพย์บุญโต
ศึกษาเรื่อง ทัศนคติเชิงจริยธรรมพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 5) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
พระมหาปฐมวิทย์ แซกรัมย์
ทัศนคติของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาท และสถานภาพของภิกษุณี
ปนัสยา อังศุวัฒนานนท์
พระพุทธศาสนากับการบำบัดทางจิต
พระกฤษณ์พล ถิรวุธ
พุทธศาสนิกชนกับความตาย : ศึกษากรณีการดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในมรณะวิถี
พระภักดี เภรีฤกษ์
แรงจูงใจในการตัดสินใจอุปสมบท-ลาสิกขา ศึกษาเฉพาะในเขตดุสิต-เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
พระภักดี เมฆอรุณ
พุทธศาสนาสีเขียว (Green Buddhism)
พระมหาปฐมวิทย์ แซกรัมย์
ทัศนะคติของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาท และสถานภาพของภิกษุณี
พระมหาไพฑูรย์ หุมห้อง
บทบาทมหาเถรสมาคมกับการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวพุทธ : ศึกษาเฉพาะกรณีวัดพระธรรมกาย
พระสัญญา นริสฺสโร
การศึกษาการประพฤติวุฏฐานวิธี (ปริวาสกรรม) ในพระพุทธศาสนาเถรวาท
เพ็ญศรี คงวนานนท์
บทบาทพุทธศาสนาต่อผู้เกษียณอายุ
เพิ่มศักดิ์ วรรลยางกูร
วิเคราะห์ทัศนคติชาวพุทธที่มีต่อการทำแท้ง
แม่ชีจำเนียร แสงสิน
วิเคราะห์ปัญหาการดำเนินชีวิตของแม่ชีในสังคมไทยปัจจุบัน
แม่ชีอัมพวัน ตันมา
การวิเคราะห์พิธีกรรมของชาวพุทธในหมู่บ้านเมืองงายตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
สัญญา นริสฺสโร
การศึกษาการประพฤติวุฏฐานวิธี(ปริวาสกรรม)ในพระพุทธศาสนาเถรวาท
สิริวรรณ ดิษทรัพย์
ทัศนคติในการปฏิบัติสมาธิของนักเรียนมัธยม
แม่ชีอัมพวัน ตันมา
การวิเคราะห์พิธีกรรมของชาวพุทธในหมู่บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
พระศิริชัย ธรรมชาติ และคณะ
การศึกษาความเชื่อเรื่องบุญและบาปในเยาวชนที่นับถือศาสนาพุทธ ศึกษาเฉพาะกรณี : โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี,โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, โรงเรียนวัดบวรนิเวศ, โรงเรียนมกุฎกษัตริย์, โรงเรียนราชินี และโรงเรียนสตรีวิทยา
พระมงคล กาญจนชมพู
พระสงฆ์กับการศึกษาวิชาทางโลก
พระมหาจรัญ ยาวินัน
พระพุทธศาสนากับปัญหาความยากจนในสังคมไทย