ประกาศวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระบบ TCAS รอบที่ 2 โควตา ปี 2562 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  • ประกาศวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระบบ TCAS รอบที่ 2 โควตา ปี 2562
  • เอกสารแนบ สำหรับรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระบบ TCAS รอบ 2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา ปีการศึกษา 2562