นานาสาระเกี่ยวกับพุทธศาสนา

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวเถรวาท

ความเป็นมาโดยย่อของพระพุทธศาสนาเถรวาทเป็นอย่างไร
พุทธศาสนาแบบเถรวาทแตกต่างจากมหายานอย่างไรบ้าง
พระพุทธเจ้าตามทัศนะของพุทธศาสนาเถรวาทเป็นอย่างไร ปรินิพพานแล้วไปไหน
พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทมีแนวคิดเรื่องกายของพระพุทธเจ้าว่าอย่างไร แตกต่างจากตรีกายในมหายานหรือไม่อย่างไร
แนวคิดเรื่องการสร้างบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้า ในพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทกับมหายานเป็นอย่างไร
ในพระพุทธศาสนาเถรวาทมีพระโพธิสัตว์หรือไม่
         - พระโพธิสัตว์ในพุทธศาสนาเถรวาท
         - กว่าจะมาเป็นพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ต้องใช้ระยะเวลาในการบำเพ็ญบารมีเท่าไร
         -บารมีที่ต้องบำเพ็ญมีอะไรบ้าง
         -ระดับของบารมีมีกี่ระดับ
เกิดพระอรหันต์ 6 องค์แรก ในโลก ปฐมเทศนา ปฐมสาวก เป็นอย่างไร
ประวัติพุทธสาวกที่สำคัญมีองค์ใดบ้าง
เอตทัคคะ ในพุทธศาสนามีความหมายว่าอย่างไร ใครเป็นเอตทัคคะในทางใด
         - ภิกษุที่ได้รับตำแหน่งเอตทัคคะมีกี่องค์ คือใครบ้าง ในทางใด
         - ภิกษุณีที่ได้รับตำแหน่งเอตทัคคะมีกี่องค์ คือใครบ้าง ในทางใด
         -อุบาสกที่ได้รับตำแหน่งเอตทัคคะมีกี่ท่าน คือใครบ้าง ในทางใด
ภิกษุณีสงฆ์ ในสมัยพุทธกาลมีความเป็นมาอย่างไร
พระเถรีสำคัญในสมัยพุทธกาล
พระไตรปิฎกคืออะไร ?
ความเป็นมาแห่งพระไตรปิฎกฝ่ายเถรวาทเป็นอย่างไร
         - นิยามและองค์ประกอบของพระไตรปิฎก
         - พระไตรปิฎกเกิดมีขึ้นเมื่อใด
เถรวาทเข้าสู่ประเทศไทยอย่างไร / การสังคายนาในอินเดียครั้งที่ 3 พระเจ้าอโศกมหาราชทรงอุปถัมภ์/ พระไตรปิฎกเข้าสู่ ลังกา ไทย และพม่า/ และการนับครั้งสังคายนาของฝ่ายเถรวาท
ความเป็นมาพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย
การชำระและจารึกกับการพิมพ์พระไตรปิฎกในประเทศไทย
พระไตรปิฎกไปสู่ลาว และกัมพูชา
พระไตรปิฎกไปสู่โลกตะวันตกอย่างไร
ความสำคัญและการรักษาพระไตรปิฎก
วิธีศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎก
ความสำคัญและคุณค่าของพระไตรปิฎก
แผนภูมิแสดงโครงสร้างพระไตรปิฎก
สาระสำคัญของพระไตรปิฎก
         - พระวินัยปิฎก
         - พระสุตตันตปิฎก
         - พระอภิธรรมปิฎก
ทำไมเถรวาทยึดถือภาษาบาลีเป็นภาษาคัมภีร์
การสังคายนา หมายความว่าอย่างไร /ต้องเข้าใจให้ชัด แค่ไหนใช่ แค่ไหนไม่ใช่สังคายนา
มูลเหตุของการสังคายนาพระไตรปิฎกเป็นอย่างไร
         - การสังคายนาครั้งที่ 1 ที่ชมพูทวีป
         - การสังคายนาครั้งที่ 2 ที่ชมพูทวีป เหตุการณ์ในการสังคายนาและผลที่ตามมาคือการแบ่งแยกเป็นนิกายต่างๆ 18 นิกาย
         - การสังคายนาครั้งที่ 3 ที่ชมพูทวีป ส่งพระธรรมทูตออกเผยแพร่ศาสนายังนานาประเทศ
         - การสังคายนาครั้งที่ 4 ที่ชมพูทวีป เริ่มมีการบันทึกพระไตรปิฎกเป็นลายลักษณ์อักษรบนแผ่นทองเหลือง
         - การสังคายนาครั้งที่ 1 ที่ลังกาทวีป
         - การสังคายนาครั้งที่ 2 ในลังกาทวีป
         - การสังคายนาครั้งที่ 3 ในลังกาทวีป
         - เหตุการณ์สำคัญหลังสังคายนา
         - การสังคายนาครั้งที่ 1 ที่ประเทศไทย
         - การสังคายนาครั้งที่ 2 ในประเทศไทย
         - การสังคายนาครั้งที่ 3 ที่ประเทศไทย
         - การสังคายนาครั้งที่ 4 ที่ประเทศไทย   
      
ปัญหาเรื่องการนับครั้งในการทำสังคายนา
         - การนับครั้งสังคายนาที่รู้กันทั่วไป
         - การนับครั้งสังคายนาของลังกา
         - การนับสังคายนาของพม่า
         - การนับสังคายนาของไทย
         - การสังคายนาของฝ่ายมหายาน
พระพุทธรูปมีขึ้นครั้งแรกเมื่อใดมีความเป็นมาอย่างไร
ประวัติพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศไทยเป็นมาอย่างไร
         -พระพุทธศาสนาแพร่สู่ประเทศไทยสมัยก่อนสุโขทัย
         - จารึกพระเจ้าอโศกมหาราช
         - พระพุทธศาสนาสมัยสุโขทัยเป็นอย่างไร
         - พระพุทธศาสนาสมัยเชียงใหม่มีความเป็นไปอย่างไร
         - พระพุทธศาสนาสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นไปอย่างไร
         - พระพุทธศาสนาสมัยกรุงธนบุรีเป็นไปอย่างไร
         - พระพุทธศาสนาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นไปอย่างไร
สมเด็จพระสังฆราชไทยมีกี่พระองค์ มีพระประวัติอย่างไร
         -ประวัติตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชไทย
         -ประวัติสมเด็จพระสังฆราชไทย 19 พระองค
พระสงฆ์ไทยสายกัมมัฏฐานมีรูปใดบ้าง มีประวัติชีวิตอย่างไร
พระพุทธศาสนามีท่าทีต่อการเกิดใหม่อย่างไร
         - วิวัฒนาการเกิดขึ้นของมนุษย์
         - พุทธพจน์แสดงการเกิดใหม่ของผู้มีบาป
         - เรื่องการเกิดใหม่นี้ พระพุทธองค์มีท่าที่ต่อผู้มาถาม ๔ แบบด้วยกันคืออะไรบ้าง
         - วิธีพิสูจน์เรื่องตายแล้วเกิด ๓ แบบคืออะไรบ้าง
         - เหตุผลสนับสนุนการตายและเกิด
         - เหตุผลคัดค้านการตายแล้วเกิด
พระพุทธศาสนากับประชาธิปไตย ความมีเสรีภาพและเสมอภาคเป็นเช่นไร
         - หลักประชาธิปไตย
         - แนวความคิดเรื่องประชาธิปไตยแนวพระวินัยปิฎก
         - แนวความคิดเรื่องประชาธิปไตย ตามแนวพระสุตตันตปิฎก
พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสอดคล้องระหว่างเศรษฐศาสตร์แนวพุทธและเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ
พระพุทธศาสนาเถรวาทและการบริโภคเนื้อสัตว์
         - ทำไมพระพุทธศาสนาเถรวาทจึงไม่มีบทบัญญัติห้ามพระฉันเนื้อสัตว์
         - พระภิกษุฉันเนื้อสัตว์ผิดวินัยหรือไม่
         - ท่าทีของพระพุทธศาสนาเถรวาทต่อการบริโภคเนื้อสัตว์
         - บริโภคเนื้อสัตว์ขัดต่อศีล 5 ข้อที่ 1 หรือไม่
         - พระบริโภคเนื้อสัตว์เหมาะสมหรือไม่
         - พระพุทธศาสนาสรุปอย่างไรเกี่ยวกับมังสวิรัติ
พระพุทธศาสนากับศาสนาเทวนิยม ความหมายของคำว่า “Theism”
อัคคัญญสูตรกับทฤษฎีวิวัฒนาการ
         - วิวัฒนาการของโลกตามนัยอัคคัญญสูตร
         - ทฤษฎีวิวัฒนาการคืออะไร ?
                  -กำเนิดในระยะเริ่มแรก
                  - ข่อเหมือนและข้อแตกต่างระหว่างแนวคิดทั้งสอง
พระสงฆ์ไทยกับเศรษฐกิจพอเพียง
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา