การเผยแพร่ผลงานวิชาการ


บทความตีพิมพ์เผยแพร่ (ระดับชาติ)
     
  รอบปีปฎิทิน พ.ศ. ๒๕๖๐
 • Matthew Kosuta. (2017). THE AṅGULIMĀLA-SUTTA: THE POWER OF THE FOURTH KAMMA Journal of International Buddhist Studies Mahachula University. JIBS. Vol.8 No.2.
  Links:
 • สมบูรณ์ วัฒนะ. (2560). การดูแลบิดามารดาสูงอายุตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาของครอบครัวไทยพุทธ / Caregiving for Elder Parents in Accordance with the Buddhist Doctrine in Thai Buddhist Families.
  Links:
 • สมบูรณ์ วัฒนะ. (2560). เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 11(1), 132-144
  Links:
 • สมบูรณ์ วัฒนะ. (2560). การดูแลบิดามารดาสูงอายุตามหลักคำสอนเรื่องทิศหกในพระพุทธศาสนาของครอบครัวไทยพุทธ Care-giving for Elder Parents of Thai Buddhist Families according to the Six Directions in Buddhism.วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. Vol 25 No 49 (2017): กันยายน - ธันวาคม 2560, 147-164.
  Links:

 • รอบปีปฎิทิน พ.ศ. ๒๕๕๙
 • Matthew Kosuta. (2559). Creating the ASEAN Community Understanding Your Neighbors, Understanding Yourself: Understanding Stereotypes and Prejudice. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 24(44), 1-17.
  Links:
 • สมบูรณ์ วัฒนะ. (2559). แนวคิดการดูแลผู้สูงอายุตามแนวพุทธศาสตรเถรวาท. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 24(44), 173-193.
  Links:
 • ภัทรธรณ์ แสนพินิจ. (2559). ทัศนะของพระพุทธเจ้าต่อเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์. วารสารศาสนและวัฒนธรรม, 10(1), 125-164.
 • Sudthaporn Ratanakul. (2016). Tracing Manorah Story and Its Metamorphosis. วารสารศาสนาและวัฒนธรรม, 10(2), 125-152.

  รอบปีปฎิทิน พ.ศ. ๒๕๕๘
 • สมบูรณ์ วัฒนะ. (2558). ความพึงพอใจต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร., 56(2), 1-10.
  Links:
 • สมบูรณ์ วัฒนะ. (2558). ผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 3(9), 46-55.
  Links:
 • สมบูรณ์ วัฒนะ. (2558). ประสิทธิผลการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา. วารสารวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 8(3).
 • Links:
 • Matthew Kosuta (2558). Ethics of War: A Brief Introduction. วารสารศาสนาและวัฒนธรรม, 9(1), 139-157.
 • สุริยา รัตนกุล. (2558). หลายภาษา หลายวัฒนธรรมในเอเชียอาคเนย์. วารสารศาสนาและวัฒนธรรม, 9(1), 47-93.
 • สุริยา รัตนกุล. (2558). บทความแสดงทัศนคติ : ภาษาเป็นกรอบแห่งความคิด ใช่หรือไม่. วารสารศาสนาและวัฒนธรรม, 9(2), 61-80.
 • ภัทรธรณ์ แสนพินิจ. (2558). มงคลและอัปมงคลในวัฒนธรรมไทย. วารสารศาสนาและวัฒนธรรม, 9(2), 101-137.

 • รอบปีปฎิทิน พ.ศ. ๒๕๕๗
 • สุริยา รัตนกุล. (2557). อมนุษย์หลายประเภทในวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก (Non-human begins in Eastern and Western Cultures). วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 57).
  Links:
 • สุริยา รัตนกุล. (2557). "ศาสนาโบราณของชาวมองโกล" วารสารศาสนาและวัฒนธรรม, ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2557, p. 1-35.
 • สุริยา รัตนกุล. (2557). "ถ้อยคำให้ร้าย แสดงเจตนาร้ายและคตำแช่งในวัฒนธรรมต่างๆ" วารสารศาสนาและวัฒนธรรม, ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2557, p. 105-127.
 • สุริยา รัตนกุล. (2557). "อมนุษย์หลายประเภทในวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก (Non-human begins in Eastern and Western Cultures)" วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557), p. 1-17

 • รอบปีปฎิทิน พ.ศ. ๒๕๕๖
 • สุริยา รัตนกุล. (2556). "คู่เทียบคล้ายสองคู่ในการศึกษาเรื่องมลทินในศาสนา" วารสารศาสนาและวัฒนธรรม, ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2556, p. 29-52.
 • Sudthaporn Ratanakul. (2013). "Thai Spirituality and Amulets" วารสารศาสนาและวัฒนธรรม, ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2556, p. 101-136.
 • สมบูรณ์ วัฒนะ. (2556). "รู้เท่าทันเหตุแห่งวิกฤตเพื่อหาทางออกสู่สังคมอุดมการณ์แนวพุทธ" วารสารศาสนาและวัฒนธรรม, ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) 2556, p. 75-88.
 • Sudthaporn Ratanakul. (2013). "Buddhist Ethics and Thai Kingship" วารสารศาสนาและวัฒนธรรม, ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) 2556, p. 121-154.
 • สุริยา รัตนกุล. (2556). "เปิดม่านเพิ่มวิสัยทัศน์: บทความเพื่อแนะนำหนังสือสงคราม" วารสารศาสนาและวัฒนธรรม, ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) 2556, p. 167-192.

 • รอบปีปฎิทิน พ.ศ. ๒๕๕๕
 • สุริยา รัตนกุล. (2555). ภาษาไทยกับประชาคมอาเซียน. วารสารศาสนาและวัฒนธรรม, ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม- มิถุนายน) 2555, 37-66.
 • สมบูรณ์ วัฒนะ. (2555). ทฤษฎีความรู้เกี่ยวกับโลกภายนอกตามความเป็นจริงในทัศนะของธรรมกีรติ. วารสาร ศาสนาและวัฒนธรรม, ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2555, 67-86.
 • อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน. (2555). เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 120 ปี แห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จ พระมหิตลาธิเบศรดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกฯ. วารสารศาสนาและวัฒนธรรม, ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2555, 87-120.
 • บุญมี พวงเพชร. (2555). การโค้ชงานเชิงพุทธ. วารสารศาสนาและวัฒนธรรม, ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2555, 121-144.
 • Ratanakul, P. (2555). Medicine as a Profession. วารสารศาสนาและวัฒนธรรม, ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม- มิถุนายน) 2555, 171-184.
 • Ratanakul, S. (2555). Change and Persistence: Spirit Houses in Thai Culture. วารสารศาสนาและวัฒนธรรม, ปีที่ 6         ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2555, 185-202.

 • สุริยา รัตนกุล. (2555). ศาสนาเก่าในทวีปแอฟริกา. วารสารศาสนาและวัฒนธรรม, ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-        ธันวาคม) 2555, 53-89.

 • Ratanakul, P. (2555). The Study of Ethics. วารสารศาสนาและวัฒนธรรม, ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) 2555, 127-145.

 • Ratanakul, S. (2555). Insurgent Violence and the Deep South Buddhist Minority. วารสารศาสนาและวัฒนธรรม, ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) 2555, 167-187.
 • สมบูรณ์ วัฒนะ. (2555). การบูรณาการหลักปรัชญาและศาสนากับการศึกษา เน้นกรณีของพระพุทธศาสนา. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทัศน์, ปีที่ 8 ฉบับที่พิเศษ (เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ ของพระพุทธเจ้า) 2555, 106-116.

 • รอบปีปฎิทิน พ.ศ. ๒๕๕๔
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทธพร รัตนกุล. (2554). Case Study Paper: Lin-Lin and Her Studies in English as a Second Language. วารสารศาสนาและวัฒนธรรม, ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2554, 23-31.

 • รอบปีปฎิทิน พ.ศ. ๒๕๕๓
 • ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิง สุริยา รัตนกุล. (2553). วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำพิธี. วารสารศาสนาและวัฒนธรรม, ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2553, 1-30.
 • รองศาสตราจารย์ ดร. พินิจ รัตนกุล. (2553). ศาสนาและความรุนแรง. วารสารศาสนาและวัฒนธรรม ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2553 หน้า 31-73.
 • พรรณธิภา เอี่ยมสิริปรีดา. (2553). ผู้นำศาสนาและการสร้างสังคมสันติสุข. วารสารศาสนาและวัฒนธรรม, ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2553, 110-154.
 • นภาพร ทรัพย์โสภา. (2553). วัดและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม. วารสารศาสนาและวัฒนธรรม, ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2553, 155-175.
 • ธนพร มานะสิริกุล. (2553). รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่อง การพัฒนาชุมชนและสังคมผู้สูงอายุ : การดูแลและการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน. วารสารศาสนาและวัฒนธรรม, ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2553, 176-180.
 • ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิง สุริยา รัตนกุล. (2553). กลับไปอ่านพงศาวดารโยนกอีกครั้ง. วารสารศาสนาและวัฒนธรรม, ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) 2553, 1-36
 • รองศาสตราจารย์ ดร. พินิจ รัตนกุล. (2553). ปรัชญาแห่งความไร้เหตุผล. วารสารศาสนาและวัฒนธรรม, ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) 2553, 37-62.
 • รองศาสตราจารย์ ดร. พินิจ รัตนกุล. (2553). จริยธรรมและผู้ป่วยในมรณะวิถี. วารสารศาสนาและวัฒนธรรม, ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) 2553, 114-151.
 • Dr. Milos Hubina, Maturot Sinavarat. (2553). Mysticism and Theravada Meditation. วารสารศาสนาและวัฒนธรรม, ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) 2553, 152-182.

 • รอบปีปฎิทิน พ.ศ. ๒๕๕๒
 • ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิง สุริยา รัตนกุล. (2552). อาหารกับสังคม. วารสารศาสนาและวัฒนธรรม, ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2552 หน้า 19-56.
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทธพร รัตนกุล. (2552). อารยธรรมญี่ปุ่น: ประวัติศาสตร์อาหารญี่ปุ่น. วารสารศาสนาและวัฒนธรรม, ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2552, 57-76.
 • Dr. Pinit Ratanakul. (2552). Ethical Theories. วารสารศาสนาและวัฒนธรรม, ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2552, 121-153.
 • ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิง สุริยา รัตนกุล. (2552). พิธีกรรมคืออะไร. วารสารศาสนาและวัฒนธรรม, ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) 2552, 1-41.
 • Dr. Pinit Ratanakul. (2552). Logic: How do we Reason?. วารสารศาสนาและวัฒนธรรม, ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) 2552, 77-100.

 • รอบปีปฎิทิน พ.ศ. ๒๕๕๑
 • Dr. Pinit Ratanakul. (2551). Death of a Buddhist Monk. วารสารศาสนาและวัฒนธรรม, ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2551 หน้า 1-14
 • Maturot Sinavarat. (2551). Confucian Ethics. วารสารศาสนาและวัฒนธรรม, ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2551, 47-60.
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทธพร รัตนกุล. (2551). อารยธรรมในสมัยการสื่อสารไร้ตัวอักษรและไร้สาย. วารสารศาสนาและวัฒนธรรม, ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2551, 61-82.
 • ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิง สุริยา รัตนกุล. (2551). พิธีล้างมลทินและประเพณีเกี่ยวกับความบริสุทธิ์. วารสารศาสนาและวัฒนธรรม, ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2551, 83-130.
 • อาจารย์ อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน. (2551). พาราณสี: เมืองพิธีกรรมริมฝั่งแม่น้ำคงคา. วารสารศาสนาและวัฒนธรรม, ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2551, 131-156.
 • Dr. Pinit Ratanakul. (2551). Ethics and Ethical Reasoning. วารสารศาสนาและวัฒนธรรม, ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) 2551, 23-37.
 • ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิง สุริยา รัตนกุล. (2551). ภาษาตระกูลไท และภาษาตระกูลไทในประเทศจีน. วารสารศาสนาและวัฒนธรรม, ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) 2551, 50-106.
 • Archphurich Nomnian. (2551). A comparative Study of Ahimsa in Jainism and Metta – Karuna in Theravada Buddhism. วารสารศาสนาและวัฒนธรรม, ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) 2551, 107-121.
 • ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิง สุริยา รัตนกุล. (2551). พิธีศพและประเพณีเกี่ยวกับการตาย. วารสารศาสนาและวัฒนธรรม, ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) 2551, 122-162.
 • รองศาสตราจารย์ ดร. พินิจ รัตนกุล. (2551). ความท้าทายของบริโภคนิยม และปฏิบัติกิริยาของคนไทยชาวพุทธ. วารสารศาสนาและวัฒนธรรม, ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) 2551, 163-175.

 • รอบปีปฎิทิน พ.ศ. ๒๕๕๐
 • รองศาสตราจารย์ ดร. พินิจ รัตนกุล. (2550). ชีวิตที่เลือกไม่ได้. วารสารศาสนาและวัฒนธรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2550, 53-71.
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทธพร รัตนกุล. (2550). การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการทำข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีของพระสงฆ์ และสามเณร ของวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล. วารสารศาสนาและวัฒนธรรม, ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2550, 127-169.
 • วรเชษฐ ชัยวรพล. (2550). สถานภาพการศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทย. วารสารศาสนาและวัฒนธรรม, ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2550, 171-187.
 • Dr. Khunying Suriya Ratanakul. (2550).Thai People and Their Language: A Preliminary Observation. วารสารศาสนาและวัฒนธรรม, ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2550, 189-232.
 • Dr. Pinit Ratanakul. (2550). The Dynamics of Tradition and change in Theravada Buddhism. วารสารศาสนาและวัฒนธรรม, ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2550, 233-258.
 • Maturot Sinavarat. (2550). Go With the Flow: A Taoist Way of Thinking. วารสารศาสนาและวัฒนธรรม, ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2550, 259-268.
 • ดร. รุ่งภัทร เริงพิทยา. (2550). รายงานการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ของการสื่อสารด้วยคำพูด. วารสารศาสนาและวัฒนธรรม, ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2550, 272-274.
 • Dr. Matthew Kosuta. (2550). Conference Report: Second Bi - Annual International Conference of the Sri Lankan Association for Buddhist Studies. วารสารศาสนาและวัฒนธรรม, ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2550, 275-279.
 • Dr. Pinit Ratanakul. (2550). Health, Disease and Healing: The Buddhist Contribution. วารสารศาสนาและวัฒนธรรม, ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) 2550, 47-59.
 • ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิง สุริยา รัตนกุล. (2550). มหาเถรีศรีศรัทธา วีรบุรุษอีกองค์หนึ่งในสมัยสุโขทัย. วารสารศาสนาและวัฒนธรรม, ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) 2550, 61-79.
 • อาจารย์ มธุรส ศรีนวรัตน์. (2550). หลักจริยธรรมในศาสนาโซโรอัสเตอร์. วารสารศาสนาและวัฒนธรรม, ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) 2550, 99-112.
 • Dr. Pinit Ratanakul. (2550). Ethics, Death and Dying. วารสารศาสนาและวัฒนธรรม, ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) 2550, 139-160.
 • อาจารย์ อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน. (2550). พระวิหารฮัรมันดิร ซาฮิบ (พระสุวรรณวิหาร): ศาสนสถานศักดิ์ของศาสนาซิกข์. วารสารศาสนาและวัฒนธรรม, ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) 2550, 161-188.
 • รองศาสตราจารย์ ดร. พินิจ รัตนกุล. (2550). รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติเรื่อง "พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์". วารสารศาสนาและวัฒนธรรม, ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) 2550, 189-193.

 • รอบปีปฎิทิน พ.ศ. ๒๕๔๓
 • Sudthaporn Ratanakul. (2543). Verb-Tense Errors in English Writing Made by Thai Students: Comparative Analysis. วารสารภาษาและวัฒนธรรม, ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2543.
<<<อ่านทั้งหมด>>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th