โครงการประชุมนานาชาติ เรื่อง "พุทธศาสนาในยุคบริโภคนิยม"

จัดโดย วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ ๑-๒ ธันวาคม ๒๕๕๑          การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐนานัปการแก่ประชาชนชาวไทย และประเทศชาติ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระราชทาน ได้ช่วยให้คนไทยทั่วไปมีแนวทางดำเนินชีวิตที่อยู่ในความพอดี และช่วยให้คนจนมีรายได้พอเพียงแก่การมีชีวิตผาสุกในสังคมปัจจุบัน โดยไม่จมหายไปในกระแสเชี่ยวกรากของบริโภคนิยม

           บริโภคนิยมเป็นลักษณะที่จีรังยั่งยืนและเด่นชัดของสังคมปัจจุบันทั่วโลก ผลกระทบทางลบของบริโภคนิยมที่มีต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในส่วนต่างๆ ของสังคม และต่อสุขภาวะของธรรมชาติมีมากขึ้นทุกที จนเป็นที่หวั่นเกรงกันว่า ในที่สุดบริโภคนิยมอาจนำอันตรายใหญ่หลวงมาสู่มวลมนุษย์ได้ การที่จะทำให้สังคมปลอดจากบริโภคนิยมนั้น เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเร่งรีบเติมคุณค่าอื่น ที่ตรงข้ามกับคุณค่าทางวัตถุนิยมให้แก่สังคมบริโภคนิยม เพื่อถ่วงดุลความต้องการบริโภควัตถุของ มนุษย์ไม่ให้มีมากเกินไป ดุลยภาพนี้จะมีขึ้นได้ต่อเมื่อเรามีความคิดที่ถูกต้อง หรือมีวิสัยทัศน์ใหม่ เกี่ยวกับความสุข และความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์ที่เกิดขึ้นได้ โดยไม่ต้องขึ้นอยู่กับการบริโภควัตถุและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่กำลังมีจำนวนลดน้อยลงทุกทีให้มากขึ้นเรื่อยๆ การเปลี่ยนความคิดใหม่หรือการมีวิสัยทัศน์นอกกรอบบริโภคนิยมและวัตถุนิยมนี้ ไม่ได้เป็นการลดความสำคัญของวัตถุที่มีต่อชีวิตให้เหลือแต่เพียงชายขอบเท่านั้น แต่เป็นความพยายามแสวงหาทางเลือกใหม่ให้แก่ชีวิตในสังคมบริโภคนิยม และหาหนทางที่จะนำมนุษย์ไปสู่สภาวะของความเจริญรุ่งเรืองที่แท้จริง พร้อมทั้งพบความสุขที่สอดคล้องกับธรรมชาติภายในของตนและธรรมชาติภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม