บทสวดมนต์ของพระสงฆ์ไทย

มนต์พิธี พระปริตร

-ชุมนุมเทวดา
-นะมะการะสิทธิคาถา
-นะโมการะอัฏฐะกะ
-มังคะละสุตตัง
-ระตะนะสุตตัง
-กะระณียะเมตตะสุตตัง
-ขันธะปะริตตะคาถา
-โมระปะริตตัง
-วัฏฏะกะปะริตตัง
-อาฏานาฏิยะปะริตตัง
-สักกัตตะวา
-อังคุลิมาละปะริตตัง
-โพชฌังคะปะริตตัง
-นัตถิเม สะระณัง
-ยังกิญจิ ระตะนัง
-อะภะยะปะริตตัง
-เทวะตาอุยโยชะนะคาถา
-อิติปิโส
-บทถวายพรพระ
-นักขัตตะยักขะภูตานัง
-ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์

รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์

         

ทำวัตรเช้าแปล

-บูชาพระรัตนตรัย
-พุทธาภิถุติง
-ธัมมาภิถุติง
-สังฆาภิถุติง
-รตนัตตยัปปณามคาถา
-สังเวคปริกิตตนปาฐะ
- สัพพปัตติทานคาถา
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download

รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์


ทำวัตรเย็นแปล

- บททำวัตรเย็น
- คำนมัสการ
- พุทธานุสสติ
- พุทธาภิคีติ
- ธัมมานุสสติ
- ธัมมาภิคีติ
- สังฆานุสสติ
- สังฆาภิคีติ
- อะตีตะปัจจะเวกขะณะปาฐะ
- เทวะตาอุยโยชะนะฯ
- ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
- อุททิสสนาธิฏฐานคาถา
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์

 

บทสวดบำเพ็ญกุศล

- พระวินัย (สวดแจง)
- พระสูตร (สวดแจง)
- พระสังคิณี (๗ คัมภีร์)
- พระวิภังค์ (๗ คัมภีร์)
- พระธาตุกะถา (๗ คัมภีร์)
- พระปุคคะละ... (๗ คัมภีร์)
- พระกะถาวัตถุ (๗ คัมภีร์)
- พระยะมะกะ (๗ คัมภีร์)
- พระมะหาปัฏฐาน (๗ คัมภีร์)
- ธัมมะสังคิณีมาติกา
- ปัพพะโตปะมะคาถา
- อะริยะธะนะคาถา
- บทขัดธรรมนิยามสูตร
- ธัมมะนิยามะสุตตัง
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
คำอาราธนา และรับพรพระ

- อาราธนาศีล ๕
- รับศีล
- อาราธนาธรรม
- อาราธนาพระปริตร
- ยะถา
- สัพพี
- กาละทานะสุตตะคาถา
- โภชนทานานุโมทนา
- อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา
- เทวะตาทิสสะทักขิณา
- เทวะตาภิสัมมันตะนะ
- ภะวะตุสัพ
- แผ่ส่วนบุญ
- อาราธนา และสมาทานศีล ๕
- อาราธนา สมาทานศีล ๘
- กรวดน้ำ อุทิศส่วนกุศล
- สมาทานอุโบสถศีล
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์รวมบทสวดมนต์

- ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง
- อะนัตตะลักขะณะสุตตัง
- อาทิตตะปะริยายะสุตตัง
- ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
- มหาสมัยสูตร
- พระคาถาชินบัญชร
- เมตตาพรหมวิหาร
- พาหุง มหากา
- อาการวัตตาสูตร
- นมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ
- คาถาบูชาดวงชะตา
- อุณหิสสะวิชะยะคาถา
- จุลชัยยะมงคลคาถา
- มงคลจักรวาฬแปดทิศ
- โพธิบาท
- อิติปิโส รัตนมาลา
- กรวดน้ำอิมินา แปล
- มงคลจักรวาฬใหญ่
- คิริมานันทะสุตตะปาโฐ
- บทสวดถวายพระพรมหาราชา
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์


อุปสมบทวิธี

พิธีการบวชแบบมหานิกาย
     - คำวันทาสีมา นมัสการพระในโบสถ์
     - คำขออุกาสะ
     - คำขอสรณคมน์และศีล
     - รับศีลสิบ
     - ขอนิสัยอุกาสะ
     - สมมุติคู่สวด
     - สอนซ้อม
     - คำขออุปสมบทDownload
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download

รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
พิธีการบวชแบบธรรมยุติ
     - คำวันทาสีมา นมัสการพระในโบสถ์
     - คำขอเอสาหัง
     - ขอสรณและศีล ๑๐ เอสาหัง
     - รับศีลสิบ
     - ขอนิสัยเอสาหัง
     - สมมุติคู่สวด
     - สอนซ้อม
     - คำขออุปสมบท


Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download

รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
สวดมนต์ประกอบดนตรี

- มงคลจักรวาฬ ๘ ทิศ
- นมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ
- บารมี ๓๐ ทัศ (ล้านนา)
- บูรพารัสมิง (ชาย-หญิง)
- ชุมนุมเทวดา
-สวดมนต์สรภัญญะ
- มนุษย์เราเอ๋ย
- บูชาพระรัตนตรัย
- พาหุง
- คาถาชินบัญชร บาลี
- อิติปิโส บาลีแปล
- แผ่เมตตา บาลี
- แผ่เมตตา ไทย
- แผ่เมตตา อังกฤษ
- มงคลสูตร อินเดีย
- มงคลสูตรแปล (น่าฟัง)
- พระคาถาชินบัญชร แปลไทย
- บทแผ่เมตตา (ชาย-หญิง)
- คาถาโพธิบาท (ชาย)
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์
รับฟัง/ดูบทสวดมนต์