บทสวดมนต์ของพระสงฆ์อินเดีย

- มงคลสูตร (อินเดีย) Download
- ธัมมจักกัปปวัตรสูตร Download
-ปฏิจจสมุปบาท Download
-พุทธชัยมงคลคาถา Download
-นโม1 Download
-นโม2 Download
-รัตนตรัยอินเดีย Download
- วันทาใหญ่ Download
-สรรเสริญ Download
-ตำนานองคุลีมาล Download
- ช้าก่อน Download
-ธารธรรม Download
-พุทธเบิกบาน Download
-นมัสการพุทธ Download
-ไตรสรณคมน์๑ Download
-ไตรสรณคมน์๒ Download
-พุทธังสรณัง Download
- โอม Download
-อินเดีย๔ Download
-บาลี Download
- ปัญจศีล Download
-พุทธชัยมงคลคาถาอินเดีย ( พุทธวิธีชนะมาร ) Download
-คาถาชินบัญชร อินเดีย Download