รายชื่อสารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2552



 • 001 กอบุญ เพชรเรืองรอง
  การดูแลจิตใจครอบครัวและญาติผู้ป่วยระยะสุดท้ายกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กรณีศึกษา หน่วยส่งเสริมสุขภาพปฐมภูมิ โรงพยาบาลศิริราช
 • 002 เกวลิน รัตนาวลีอาภรณ์
  ความเชื่อทางศาสนาของคนไทยทรงดำ
 • 003 พระคีรินทร์ ไทรสังขพรธิติ
  คุณภาพชีวิตของพระสงฆ์ในสังคมไทยในปัจจุบัน กรณีศึกษา : พระสงฆ์ในวัดไชยชุมพลชนะสงคราม (พระอารามหลวง) ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมือง และวัดบ้านใหม่พัฒนา ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
 • 004 จุฑาภัทร ศักดิ์ขจรภพ
  อิทธิพลของเกมส์ออนไลน์ที่ส่งผลต่อจริยธรรมของวัยรุ่น 2552
 • 005 พระเจษฎา บัวบาล
  การนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการสร้างสายสัมพันธ์ของครอบครัว
 • 006 ฉัตรตาภรณ์ จันทรวงศ์
  อิทธิพลของการคบเพื่อนที่มีต่อวัยรุ่น : ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยมหิดล
 • 007 ณัฏฐยา จำเนียร
  พระพุทธศาสนากับการครองเรือน
 • 008 ณัฎฐาพร อินทรวิรัตน์
  ความสุขและการดำเนินชีวิตปัจจุบันตามแนวพุทธ
 • 009 ณัฐ วิมลพีรพัฒนา
  พุทธธรรมกับการเลือกคู่รักของวัยรุ่น
 • 010 ณัฐอนงค์ แซ่ลี้
  การพัฒนาร่างกายและยกระดับจิตใจด้วยการปฏิบัติสมาธิและโยคะ กรณีศึกษา : สถาบันโยคะศาสตร์และการพัฒนา
 • 011 ณัฐสุพร รัตนภาคภิรมย์
  ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยต่อพุทธศาสนพิธี ศึกษากรณีนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
 • 012 พระเดชา แจ้งสว่าง
  คุณภาพของพระสงฆ์ในสังคมปัจจุบัน กรณีศึกษา วัดทองธรรมชาติวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร และวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ. นครปฐม
 • 013 พระธีรพงศ์ สีนวล
  ความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรมงานศพของ พระสงฆ์มอญ (กรณีศึกษา : ชุมชนวัดทรงธรรมวรวิหาร อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ)
 • 014 พระธีระยุทธ สุริยา
  ทหารกับวัตถุมงคล ศึกษากรณี : กรมรบพิเศษที่ 1 ค่ายวชิราลงกรณ์ (พลร่มป่าหวาย) และกองพันหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ (หน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว)
 • 015 นลินพร พาณิชย์รังสี
  ศีล 5 กับวัยรุ่น ศึกษากรณีเปรียบเทียบโรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโสกและ โรงเรียนราชินี
 • 016 นัดดา วงษ์วรรณา
  การให้ทานด้วยการบริจาคโลหิต กรณีศึกษา : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
 • 017 พระนันทรัตน์ ลี้พ้นพาล
  พุทธศาสนิกชนและความเชื่อเรื่องเทวดา
 • 018 นาติยา ทิพย์ไสยาสน์
  บทบาทของสื่อวิทยุชุมชนต่อการพัฒนาชุมชนด้วยคุณธรรมจริยธรรม กรณีศึกษา : สถานีวิทยุชุมชนตำบลยายชาและชาวอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 • 019 พระนิรันดร์ นาอิ่น
  การบริหารหลักสูตรโรงเรียนวัด ศึกษากรณี โรงเรียนนันทบุรีวิทยา และโรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อ.เมือง จ. น่าน
 • 020 ปูริดา จันทนา
  พุทธศาสนากับสังคมวัตถุนิยม ศึกษากรณีนักศึกษาชาวพุทธมหาวิทยาลัยมหิดล
 • 021 พรทิพย์ สมสมัย
  ศีลและพระวินัยของพระสงฆ์
 • 022 พรรษชล สมิติวัณฑิกุล
  ไม้มงคลแลพระพุทธศาสนา
 • 023 พิณี ลำกูล
  คำสอนและการปฏิบัติในพุทธศาสนา : ศึกษากรณีเรื่องความกตัญญูกตเวที
 • 024 พิมลวรรณ เหลืองรังษี
  พุทธศาสนากับความสำเร็จของนักธุรกิจ กรณีศึกษา นักธุรกิจขายตรง : บริษัท พรปิยะ เน็ตเวิร์ค จำกัด
 • 025 มธุรส มุ่งมิตร
  พุทธศาสนากับการฆ่าตัวตาย
 • 026 พระมิตรประชา จันทะผล
  คุณภาพชีวิตของพระสงฆ์ในสังคมไทยปัจจุบัน กรณีศึกษา วัดธรรมมงคล แขวงบางจาก เขตพระโขนง, วัดผ่องพลอยวิริยาราม แขวงบางนา เขตบางนา, และวัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร (พระอารามหลวง) แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
 • 027 มุทิตา วรกัลยากุล
  การพัฒนาบุคลิกภาพโดยใช้นพลักษณ์
 • 028 รวมพร ยังรอต
  พุทธศาสนิกชนและการสวดมนต์ : ศึกษากรณีนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • 029 พระมหารัตนา โฬจ
  คุณภาพชีวิตของพระสงฆ์ในสังคมไทยปัจจุบัน กรณีศึกษา : วัดพระปฐมเจดีย์ และวัดพระประโทณเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
 • 030 วธิดารัตน์ ศศลักษณานนท์
  ผลกระทบจากการก่อความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อพุทธศาสนา กรณีศึกษา :อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
 • 031 วรรณรัตน์ ทับแก้ว
  ความเชื่อเรื่องการเปลี่ยนชื่อในพุทธศาสนิกชนคนไทย
 • 032 พระวัชชนเรศ พิทักษ์
  การสร้างจิตสำนึกเรื่องความกตัญญูต่อเด็กและเยาวชน กรณีศึกษา ยุทธวิธีการสอนของพระอาจารย์สมศักดิ์ ธัมมสักโข
 • 033 วาริกา นรคิม
  พระพุทธศาสนากับเด็กที่ป่วยทางจิต : กรณีศึกษา ภาวะการปรับตัวผิดปกติของเด็กที่เกิดจากความตึงเครียด
 • 034 วิษณุ เปรมนิ่ม
  จรรยาบรรณของครูและการเรียนพิเศษ (กรณีศึกษา การเปิดสอนพิเศษที่บ้านของครูในระดับมัธยมปลายในโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย และโรงเรียนนารีวุฒิ)
 • 035 พระวีระยุทธ สุริยา
  คุณภาพชีวิตของพระสงฆ์ในสังคมไทยในปัจจุบัน กรณีศึกษา : วัดดอนหวาย จังหวัดนครปฐม และวัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม จังหวัดนครปฐม
 • 036 ศิริโสภา ปัญญา
  ทัศนคติของวัยรุ่นไทยที่มีต่อการอุปสมบท
 • 037 สุวิดา ศรีแสงฉาย
  เหตุและปัจจัยการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่น กรณีศึกษา : บ้านพักฉุกเฉินและคลินิกวัยรุ่นโรงพยาบาลรามาธิบดี
 • 038 อิษยา อึ๊งภาดร
  พุทธพาณิชย์ : กรณีศึกษาห้างสรรพสินค้าสังฆภัณฑ์ ถ.บางแวก จรัญ 13 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม.
 • 039 กฤษณันต์ มีพร้อม
  พุทธธรรมกับการจราจร : การนำหลักธรรมมาควบคุมกฎจราจรในเขตกรุงเทพฯ
 • 040 กลไกร เมฆไกรศรี
  อิทธิพลของความฝันที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อและพฤติกรรมของชาวพุทธในสังคมไทยปัจจุบัน
 • 041 พระจิระศักดิ์ นุ่นดำ
  การบวชเรียนระยะสั้นของกุลบุตร : กรณีศึกษา วัดญาณ เวศกวัน จังหวัดนครปฐม และวัดชลประทานรังสฤษฏ์ จังหวัดนนทบุรี
 • 042 ณฐาปานา ภาสะสิริกุล
  อิทธิพลของสื่อภาพยนตร์ต่อพฤติกรรมด้านจริยธรรม กรณีศึกษา : นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 043 ธันวาพร เดชยาภิรมย์
  การพัฒนาพลังงานทดแทน : ศึกษาบทบาทของพระสงฆ์วัดพยัคฆาราม
 • 044 พระมหานที เพ็งสุวรรณ
  คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตศาลายา : กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 • 045 พระนรินทร์ เขื่อนสอน
  การประยุกต์ใช้หลักธรรมในการจัดการทรัพย์กรมนุษย์ในองค์กร
 • 046 ปรเมศวร์ รังษีสุริยันต์
  ไพ่ทาโรต์และคนไทยชาวพุทธ
 • 047 พระประเสริฐ ฉวีจันทร์
  อบายมุขกับนักศึกษามหาวิทยาลัย : ศึกษากรณี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • 048 พระปัญญาวุธ วิจิตรจันทร์
  คุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา กรณีศึกษา : คณะสัตวแพทยศาสตร์และคณะเทคนิคการแพทย์
 • 049 ปาริฉัตร พวงภู่
  การเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยการเจริญสติ ศึกษากรณี : วัดสนามใน
 • 050 สามเณรภาณุพงศ์ โชติวงษ์
  คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตศาลายา : กรณีศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ และคณะเทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร
 • 051 วงศ์รัตน์ สงวนสุข
  พระพุทธศาสนากับพฤติกรรมก้าวร้าวของวัยรุ่น : ศึกษากรณีนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
 • 052 วทัญญะ นาคสุขุม
  มารยาทและการปฏิบัติต่อพระสงฆ์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม
 • 053 วรรธนพร มนูรังษี
  พุทธศาสนาและการใช้หลักธรรมเพื่อพัฒนาจริยธรรมของเด็กวัยอนุบาล
 • 054 พระมหาวรวิทย์ อุทาทิพย์
  คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรีในวิทยาเขตศาลายา : กรณีศึกษา คณะศิลปะศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์
 • 055 ศนิ อายุการ
  การใช้หลักพุทธธรรมในการเยียวยาผู้ป่วยจิตเวชของพยาบาล
 • 056 สีหรัตน์ สิงห์คำ
  วิธีการเผยแพร่ศาสนาของตันตระเทวาลัย
 • 057 พระอาทิตย์ ขมิ้นเขียว คุณภาพชีวิตของพระสงฆ์อนัมนิกายในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา วัดกุศลสาคร
 • 058 สามเณรเอกภพ พวงประดิษฐ
  ศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร และอุปสรรคในการบริหารจัดการศึกษาต่อความสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในโรงเรียนปริยัติธรรม และโรงเรียนมัธยม กรณีศึกษาพระปริยัติธรรมพุทธศาสตร์วิทยา วัดสุทธาวาส และโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรุงเทพฯ
<<< อ่านทั้งหมด >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th