วารสารศาสนาและวัฒนธรรม ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒


ศาสนาและวัฒนธรรม

สำหรับวารสารเล่มนี้มีเรื่องดังต่อไปนี้

  • สังคมวิทยาของ Emile Durkheim
    ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จิร โชค วีระสย
  • Impressionism ลัทธิประทับใจ ศิลปะที่ถูกเว้นวรรคในสยาม สาบสูญจากเมืองไทยนาน ๔ แผ่นดิน!
    ไกรฤกษ์ นานา
  • ศานา กับตุ๊กตา:
    ชินัญ บุญเรืองรัตน์ และ ศศิธร เดชพรหม
<<< อ่านทั้งหมด >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th