สำนักพุทธวัดโฝวกวงซัน โดย นภาพร ทรัพย์โสภา

สำนักพุทธวัดโฝวกวงซัน ตอนที่ 1 รายละเอียด>>
       - บทนำ
       - ประวัติสำนักพุทธวัตโฝวงกวงซัน
       - ประวัติผู้ก่อตั้งสำนักพุทธวัดโฝวกวงซัน

สำนักพุทธวัดโฝวกวงซัน ตอนที่ 2
รายละเอียด>>
       - หลักธรรม
       - การฝึกปฏิบัติศาสนา (ซาเซ็น หรือ การปฏิบัติณาน)
       - คัมภีร์สำคัญ
       - หลักธรรมที่ยึดถือปฏิบัติเพื่อเข้าถึงดินแดนสุขาวดี

สำนักพุทธวัดโฝวกวงซัน ตอนที่ 3
รายละเอียด>>
       - ชั้นของดินแดนสุขาวดี
       - การเผยแผ่วัดโฝวกวงซันเข้าสู่ประเทศไทย
       - กิจกรรมต่างๆของสำนักพุทธวัดโฝวกวงซัน
       - ความมุ่งหมายในอนาคตของสำนักพุทธวัดโฝวกวงซัน สาขาประเทศไทย
       - ปัจจัยที่ดึงดูดพุทธศาสนิกชนให้เข้ามาปฏิบัติธรรมที่สำนักพุทธวัดโฝวกวงซัน

ดาวน์โหลดเอกสาร