การเผยแพร่ผลงานวิชาการ


การนำเสนอในที่ประชุม (ระดับชาติ)

  • ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิง สุริยา รัตนกุล. แสดงปาฐกถาในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง "ภาษาไทย กับประชาคมอาเซียน" ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • สมบูรณ์ วัฒนะ. (2553). ทฤษฎีการรับรู้โลกภายนอกตามความเป็นจริงในทัศนะนักปรัชญาชาวพุทธชื่อธรรมกีรติ. เสนอในโครงการสัมมนาเครือข่ายวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 30 สิงหาคม 2553.
  • สมบูรณ์ วัฒนะ. (2553). ความเป็นจริงในทัศนะนักปรัชญาชาวพุทธชื่อธรรมกีรติ. เสนอในงานประชุมสัมมนา สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 14 ตุลาคม 2553.
  • Masayo Urasaki. (2011). Spiritual Care Based on Buddhism and Hospice Care Movement in Thailand. Presented at Japanese Society of Hospice and Home – Care, Okinawa Convention Center, Okhawa, Japan, 16 July 2011.
<<<อ่านทั้งหมด>>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th