การเผยแพร่ผลงานวิชาการ


การนำเสนอในที่ประชุม (ระดับนานาชาติ)

 • Milos Hubina. (2013) The topics of my current research in Thailand, Presented at the Institute of Philosophy and Religious Studies, Faculty of Arts, Charles University, Prague. 17 May 2013.
 • Kieko Obuse. (2013) “What does Bamiyan tell us about Muslim attitudes to Buddhism? Toward Understanding ‘Buddhist-Muslim conflict’ in contemporary Asia” Presented at The Spalding Symposium on Indian Religions: Peacebuilding, Conflict and Non-Violence in Indian Religious Traditions, Merton College, Oxford University, United Kingdom. 5-7 April 2013.
 • Hom Pom-on. (2013) “The Custom of Dragging the Buddha Image in Southern Thailand ” Presented at Second International Symposium on Asian Forms and Design, Kobe Design University, Japan. 24 -25 MAY 2013.
 • Imtiyaz Yusuf. (2013) Social Commitment and Political Participation in Muslim Communities Workshop III: Dialogue and Political Change. Organized by Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Royal MansourMeridien Hotel, CasaBlanca, Morocco. 19-21 June 2013.
 • Imtiyaz Yusuf. (2013) "AL-FARUQ’S VIEW ON THE STUDY OF COMPARATIVE RELIGIONS" a Panel Discussion in The 2nd International Conference On Contemporary Scholarship On Islam: The Legacy Of Ismail Raji Al-Faruqi, Department of Usul al-Din and Comparative Religion, KIRKHS, International Islamic University Malaysia, Malaysia. 21-24 October 2013.
 • Imtiyaz Yusuf. (2013) International Conference on Global Crisis and Environment Governance in North-Eastern Religion of India (IcGEG-2013), Assam University, Silchar, India. 11-13 November 2013
 • Imtiyaz Yusuf. (2013) “Ethnicity and Globalization : with reference to the Communities of South Asia” The Seminar at Lady Keane College, India. 4-5 December 2013
 • Boonme Puangpet. (2013) “Buddhist Based Coaching : Case Study CP ALL Thailand” Presented at Global Science & Technology Forum \(GSTF), Singapore. 9-10 December 2013
 • Milos Hubina. (2014) Lectured in "Buddhist Studies Program" at the Institute of Philosophy and Religious Studies, Faculty of Arts, Charles University, Prague. 18 May 2014
 • Hom Pom-on. (2014) "Learning from Thai Buddhism - How can we manage of our anger?" Presented at Tokurin Ju Temple, Nagoya, Japan. 17-21 June 2014
 • Kieko Obuse. The 4th Internationnal Buddhist Research Seminar, 1 June, 2012 Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Ayutthaya.
 • Kieko Obuse. International Seminar on Religious Pluralism in ASEAN, 23-24 August 2012, Assumption University.
 • ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิง สุริยา รัตนกุล. เป็นองค์ปาฐกถาในการประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ "ภาษาและ วัฒนธรรมตะวันออก" บรรยายเรื่อง "พหุภาษาพหุวัฒนธรรม" ในวันที่ 31 กรกฏาคม 2555 ณ ห้องประชุม ศรีเมืองใหม่ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชธานี
 • Masayo Urasaki. (2011). The Role of Monks in Hospice / Palliative Care Movement in Thailand. Presented at International Seminar Networks of Civil Society Movement in Thailand, 9 February 2011, Gradate School of Studies on Contemporary Society Japan Women's University Japan.
 • Matthew Kosuta. (2011). Divination in Theravada Southeast Asia. Presented at The 16th Congress of the International Association of Buddhist Studies, 20-25 June 2011, New Taipei City, Taiwan.
 • Alexander Horstmann. (2011). Karen Religions in Thailand and Myanmar. Presented at The International Thai Studies, 26-28 July 2011, Thailand.
 • Alexander Horstmann. (2011). Sacred Networks of Karen across Thailand-Myanmar. Presented at Transnational Religion, Missionization and Refugees, 6-7 October 2011, Max Planck Institute Goettingen Germany.
 • Boonme Pounpet, Hom Prom-on, Somboon Watana. (2010). Thai Buddhist Monks' Role in Dealing with Consumerism in Thai Society. Presented at International Seminar on Buddhism and Globalization, February 17-19, 2010, Faculty of Arts, University of Delhi, India.
 • Boonme Pounpet. (2010). Global Recovery by Volunteers: A Cast Study from Volunteer Group of the College of Religious Studies, Mahidol University. Presented at The 7th International Buddhist Conference on the United Nations Day of Vesak Celebrations, 23-25 May 2010, Thailand.
 • Matthew Kosuta. (2009). Rahu, Mars, and Saturn the Villain Stars and the Making of a Villain in Thai Astrology. Presented at Interdisciplinary.net Villains and Villainy Conference, September 2009, Oxford University, England.
 • Matthew Kosuta, Ladaa Gaewgun. (2009). A Thai Woman and Her Practice of Traditional Thai Astrology. Presented at Women & Spirituality Symposium, March 2009, Cleveland, OH.
 • Boonme Pounpet. (2009). Engaged Buddhism and Mahidol Monks. Presented at Second ATBU Bi-annual Conference at Sitagu International Buddist Academy, March 2009, Sagaing Myanmar.
 • Matthew Kosuta. (2008). The Four Kinds of Kamma in the Pali Canon with Special Attention to the Third Kind of Kamma. Presented at International Association of Buddhist Studies XVth Congress, June 2008, Atlanta, GA.
 • Matthew Kosuta. (2008). Searching the Theravada Tipitaka for Clues to a Buddhist Textual Perspective on the Aftermath of War and Associated Healing Strategies. Presented at United Nations Day of Vesak Conference, May 2008, Hanoi, Vietnam.
 • Pinit Ratanakul, Matthew Kosuta. (2008). Health, Disease, and Healing: The Buddhist Contribution. International Conference on Science and Spirituality, January 2008, Dhaka, Bangladesh.
 • Matthew Kosuta. (2007). Meditation: Technical Mind Development or Ritual Meditation: Technical Mind Development or Ritual Activity. Presented at South and Southeast Asian Association for the Study of Culture and Religion, May 2007, Bangkok, Thailand.
 • Matthew Kosuta. (2006). Theravada Fatalism, Emptiness or Buddha Sasana: The Abhidhammic Theory of Ajaan Sujin Boriharnwanaket. Presented at Sri Lankan Association of Buddhist Studies Conference Kandy, November 2006, Sri Lanka.
<<<อ่านทั้งหมด>>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th