ผลงานวิจัย

รายชื่อสารนิพนธ์
รายชื่อวิทยานิพนธ์
รายชื่องานวิจัย


บทความวิชาการ

สวดมนต์ สมาธิ วิปัสสนารักษาโรคได้ ตอนที่ 1
สวดมนต์ สมาธิ วิปัสสนารักษาโรคได้ ตอนที่ 2
สวดมนต์ สมาธิ วิปัสสนารักษาโรคได้ ตอนที่ 3
Love in Buddhist Bioethics
The Dynamics of Tradition and Change in Theravada Buddhism (Abstract)
A survey of Thai Buddhist attitudes towards science and genetics
Buddhism, Health and Disease
Compassion as Common Ground
Is There a Global Bioethics? End-of-Life in Thailand and the Case for Local Difference
The Buddhist Concept of Life, Suffering and Death, and Related Bioethical Issues
พระสงฆ์เจ็บป่วยเพราะการทำบุญของญาติโยม
บทความงานวิจัย “มาเช็คอุณหภูมิความสุขของชาวศาลายากันเถอะ”
ศาสนา...พลังสำคัญของชีวิต
ปรัชญากับความอยากรู้อยากเห็น
ฤดูฝนกับพุทธศาสนา
พุทธศาสนากับการุณฆาต
พุทธศาสนากับเจ้าชายนิทรา
The Dynamics of Tradition and Change in Theravada Buddhism
ศาสนาและพิธีสารท
สำนักพุทธวัดโฝวกวงซัน
พระพุทธศาสนาวัชรยานในประเทศไทย
The Nature of Philosophy


แม่ในศาสนา

แม่ในศาสนา
ความรักของแม่ และความกตัญญูของลูก ในต่างวัฒนธรรม