ศิษย์เก่าวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
รุ่นที่ 17 จบในปีการศึกษา 2559

1
พระ วทัญญู ทาจันทร์
2
นางสาว รัตนลิน บัวทอง
3
นางสาว รุ่งเพ็ญ นิกรหล่อน
4
นางสาว กชกร แดงนุ้ย
5
นางสาว กชกร พิริยะกูลธร
6
นางสาว กฤชญา จันทรพิมพ์พร
7
นาย ก้องภพ ปิยสังคม
8
นางสาว กัญฐมนต์ เทียนทอง
9
นาย กุลธน ทรัพย์สมบัติ
10
นางสาว กุลธิดา รุ่งเรืองศรี
11
นางสาว กุลพรภัทร์ กาประทุม
12
นางสาว เกตศรินทร์ หาทรัพย์
13
นาย ไกรสร วิหาร
14
นาย คมสันต์ เดือนฉาย
15
นางสาว จันทนิภา นราดิลก
16
นางสาว จันทร์เพ็ญ กรรเจียกพงษ์
17
นางสาว จิตติมา ธวัชธาตรี
18
นางสาว จีราภา แตงเพ็ชร์
19
นางสาว จุฬารัตน์ คนยงค์
20
นางสาว ชฎาพร ดีช่วย
21
นางสาว ชฎาภรณ์ กำแพงแก้ว
22
นางสาว ชนนิกานต์ ถาถ้วย
23
นางสาว ชนัญญา เขตเผชิญไชย
24
นางสาว ชมพูนุท แน่นอุดร
25
นางสาว ชลิดา พิพัฒนกูล
26
นาย ชัชวาล ปู่โฉด
27
นางสาว ชุดา สุทธิยุทธ์
28
นางสาว ชุตินันท์ แซ่เตียว
29
นางสาว โชติมา เอี่ยมรัศมีกุล
30
นางสาว ฐิตาภา แก้วละเอียด
31
นางสาว ฐิตินันท์ บัวแก้ว
32
พระ ณรงค์ชัย ธนะหมอก
33
นางสาว ณัฐณิชา ลอยฟ้า
34
นาย ณัฐพงศ์ ชัยสิทธิ์
35
นางสาว ณัฐพร นิลวัตถา
36
นาย ณัฐภัค รอดสังวาลย์
37
นางสาว ดมิสา อยู่สุข
38
นางสาว ดวงพร วิลัย
39
นางสาว ทิพย์ประภา นิวัติกรรณุมาตร์
40
นาย ธนวิชญ์ ว่องไวยิ่งเจริญ
41
นางสาว ธิดารัตน์ แก้วจันทร์
42
นางสาว ธิวาวรรณ จิรกิตติไพศาล
43
นางสาว นวินดา ระกิติ
44
นางสาว นันท์นภัส อรรถกุล
45
นางสาว นันทิญา เชิดชูงาม
46
นาย บุญฤทธิ์ บุญประคอง
47
นางสาว บุษราภรณ์ พุฒตาล
48
นางสาว ประวีณ์นุช แสงสว่างธรรมมะ
49
นาย ปัณณวัฒน์ เถื่อนกลิ่น
50
นางสาว ปิยะธร ศิริพฤกษ์
51
นาย พชร พูนศิริ
52
นางสาว พรหมศิริ หนองเหล็ก
53
นาย พสธร ตั้งกองเกียรติ
54
นางสาว พิชญา ชื่นชม
55
นางสาว ภานุชนารถ วังเย็น
56
นางสาว ภาวิตา อ่อนอำไพ
57
นางสาว มนัสดา นวสิริธนโรจน์
58
นางสาว มาลิณี เทียมพัฒน์
59
นางสาว รุ่งกมล แซ่โก
60
นางสาว วงพลอย ช้อยแสง
61
นางสาว วันวิสา ศรีสุวรรณ์
62
นางสาว ศรีประภา สีหะวงษ์
63
นางสาว ศิริษา ศิริจรรยาพงษ์
64
นางสาว ศุภมาศ จันทร์แดง
65
นางสาว สลีรันดร์ มุสิกิจ
66
จ่าเอก สามารถ ยอดวงศ์ษา
67
นางสาว สุชานรี ศรีสงวน
68
นางสาว สุริวิภา กันทา
69
จ่าเอก เสถียรชัย เผ่าเสรีชัย
70
นางสาว หนึ่งหทัย เบญจาทิกุล
71
นางสาว อสมาภรณ์ ทองทา
72
นางสาว อัญญดา ไชยนันทน์
73
นางสาว เอมพร ธัญญากร
74
นางสาว เอื้ออาทร ใจดี

กลับไปหน้าศิษย์เก่า