ศิษย์เก่าวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
รุ่นที่ 16 จบในปีการศึกษา 2558

1
พระมหา ชาญ จิตต์ตรง
2
นาย ธนโชติ นพพรมงคล
3
นางสาว นัฐณฎา แสงสากล
4
นาย กิตติสกุล คำมา
5
นาย ราชฤทธิ์ ขวัญสอน
6
นางสาว กนกวรรณ กุลสูตร
7
นางสาว กนกวรรณ รุจนเวชช์
8
นางสาว กรสุภา กัลยาณมิตร
9
นางสาว กษิญา ธรรมะตระกูล
10
นางสาว กัญญาณัฐ โอภาสแสงส่อง
11
นางสาว กัญญาภัค โอภาสแสงส่อง
12
นาย กิตติศักดิ์ บุญเดชารักษ์
13
พระ เกียรติรัตน์ จันทร์ดีสุก
14
พระ คมกฤษฎิ์ มีซอง
15
นางสาว เฉลิมศรี วงค์คำปวน
16
นางสาว ชนัฎดา แก้วพริ้ง
17
พระ ชัยณรงค์ ชัยวงค์
18
นาย ชานนท์ ลัภนะทิพากร
19
นางสาว โชติกา พิมพุฒิ
20
นางสาว ฌิชญา เด่นตระกูลวงศ์
21
นางสาว ณัชชา คงสมบูรณ์
22
นางสาว ณัฐพร ภู่พูลทรัพย์
23
พระมหา ธนพล ตายี่จัน
24
นางสาว ธรรศญา ชูสินภาณุมาศ
25
สามเณร ธวัชชัย เครือเรือน
26
นางสาว ธัชพร เหล่าเลิศงามวงศ์
27
นาย ธัญยธรณ์ วาศิฏฐิภาคย์
28
นางสาว ณัฏฐนันท์ จิตรปภานนท์
29
นาย ธาดา สุนทรวิภาต
30
นาย ธารินทร์ จงกุลสถิตชัย
31
พระมหา ธีระยุทธ วรรณรส
32
นาย ธีรัช อารมณ์
33
นางสาว นนทลี พูลอนันต์
34
นางสาว นริศรา กรุดนาค
35
นางสาว นัทธมน พันธุ์บุญมี
36
นางสาว นิธิวรรณ ศรีสวัสดิ์
37
สามเณร บริสุทธิ์ ชำนาญ
38
นางสาว บาเรียน ดิษฐาพร
39
นาย ปณิธิ ต่วนเครือ
40
นาย ปริญญา นาควัชระ
41
นางสาว ปริญญา เรือนอินทร์
42
นางสาว ปัณชญา ชอบสุจริตสกุล
43
นางสาว ปัณณธร อินทรคุปต์
44
นางสาว ศศิรัศมิ์ ธนัตถ์แก้วจิตร
45
นางสาว ปุณณดา วรรธนะสาร
46
นาย พงศกร แจ้งสว่าง
47
นางสาว ธณพจนสร เสนาธรรม
48
นาย พีรณัฐ จรัสวิทิตวาณิชย์
49
นางสาว พุทธินันท์ แป้นจันทร์
50
นางสาว ภัสภรณ์ กีรติพิพัฒน์พงศ์
51
นางสาว มณฑิรา รุจิรชัย
52
นางสาว มนต์ภัค พฤฒิถาวร
53
นางสาว มาริสสา เกษมธรรมกิจ
54
นางสาว ยลดา คะเรรัมย์
55
นางสาว รัตตินันท์ ศักดิ์ธรรมเจริญ
56
นางสาว วิภัทรา แสนโดด
57
นางสาว วิมลสิริ ตันหลง
58
พระ วิษณุ สุขมา
59
พระ วีระวัฒน์ อินเขียว
60
นาย ศรายุทธ เหมหรรษา
61
นางสาว ศรีสุภัทร สัตนาโค
62
นางสาว ศศิธร น้อยวิไล
63
นางสาว ศิราภรณ์ ชนะกุล
64
นางสาว ศิวพร นราสดใส
65
นาย ศิวัช สังข์ทอง
66
นางสาว สรัญธร พระวรรณ
67
นางสาว สุจิตรา วงษ์วิวงษ์
68
นางสาว สุธาทิพย์ นิ่มนวล
69
นางสาว สุพิชา มณีเดชธนา
70
นางสาว สุภาพร เกิดแย้ม
71
พระ สุมินทร์ อินตะจักร
72
นางสาว สุวิตตา มะลิหวน
73
นางสาว หยาดทิพย์ นามวันรุ่ง
74
นางสาว อภิญญา อ้อมแก้วสกุล
75
นางสาว อรพรรณ กล่อมเกลี้ยง
76
นางสาว อรวิกา ตันติเศรณี
77
นางสาว ชัญญา คงสมบูรณ์
78
นางสาว ภาวิไล เตชะกสิกรพาณิชย์
79
พระ ปิยพัทธ์ ก๊ะจันต๊ะ
80
พระ สุรพล แซ่โซ้ง

กลับไปหน้าศิษย์เก่า