ศิษย์เก่าวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
รุ่นที่ 15 จบในปีการศึกษา 2557

1
นายธนวัฒน์ สงวนหมู่
2
นางสาว กรรณนิภา เจริญพงศ์ถาวร
3
นางสาว ณิชา กุลเสวตร์
4
นาย ธาดารัฐ แดงป่า
5
พระ พรพนม ลีโคตะ
6
พระ ณัฐวุฒิ สีเสน
7
นางสาว ธราภรณ์ ทางดี
8
นางสาว กมลลักษณ์ สุวุฒโฑ
9
นางสาว ขวัญชนก สงขกุล
10
นางสาว ขวัญหทัย คงขวัญเมือง
11
พระ จตุพล พันชน
12
นางสาว จรินพร จันทร์จู
13
นางสาว จริยา ศรีกลัด
14
นางสาว จิราภา ศรีสวัสดิ์
15
นาย จุติพงษ์ ภักดีไตรภพ
16
นางสาว ชนนิกานต์ แดงเกิด
17
นาย ชยานนท์ ภาคีวัฒน์
18
นางสาว ช่อแก้ว เขม้นงาน
19
นางสาว ญาณาภรณ์ ธารีเทียน
20
นาย ณภัทร สืบจากสิงห์
21
นางสาว ณัชชา อินทะชัย
22
นาย จิรายุ อมรเศฐกุล
23
นางสาว ณัฐมน นาคเกลี้ยง
24
นางสาว ณัฐวดี ก้อนผา
25
นางสาว ดวงรัตน์ ชิ้นฮะง้อ
26
นางสาว ดาวเรือง เหลืองประภา
27
พระมหา ธนพล กัลปพฤกษ์
28
นาย ธนพล สุภาภินันท์
29
นางสาว ธนัชณิช ติระพัฒน์
30
นางสาว ธัญญาพร ถาวรศรีสกุล
31
พระมหา นเรศ เสวิกา
32
นางสาว นฤมล ชัยศรี
33
นางสาว นวรัตน์ พรบุญบานเย็น
34
นางสาว วรรณวนัช สุวรรณรินทร์
35
นางสาว นันทวรรณ ชละธาร
36
นางสาว เบญจมา หาญวงศ์ไพบูลย์
37
นางสาว ปรียาพรรณ ศรีนางแย้ม
38
นางสาว ปัญจาภรณ์ โตใหญ่
39
นางสาว ปิยวรรณ เนียระสะ
40
นางสาว ปุณยวีร์ อิสริยะพร
41
นาย พงศ์ปณต สุรเชษฐพงษ์
42
พระ พงษ์ศิริ ขันติกุล
43
นางสาว พัชรี แหสมุทร
44
นางสาว พิชญ์สินี ฉลาดดี
45
นางสาว พิชญา มุขโต
46
นางสาว เพียงเพ็ญ แป้นจันทร์
47
นางสาว พิมกนกวรรณ สงค์แก้ว
48
นางสาว ภาวิณี ลิมปิศิริสันต์
49
นางสาว ภาวิตา ยากลิ่นหอม
50
สามเณร มานิตย์ ปริพล
51
นาย ยุทธนันท์ จันทร์ประสาท
52
นางสาว รติมา รัศมี
53
นางสาว ลลิตา ศิรินพวงศ์
54
สามเณร วทัญญู ธิยะคำ
55
นางสาว วิชรัตน์ เจริญรัตนกิติ
56
สามเณร วิษณุ ตะคุ
57
พระมหา ศราวุฒ ชัยเสนา
58
นางสาว ศรีราณี แสงวิกุลกิจ
59
นางสาว ศศิภา รวมพวก
60
นางสาว ศศิภา ศรีบางรัก
61
นางสาว ศิริวรรณ กานดา
62
นาย สกล สถิตย์พงษ์
63
พระ สมคิด ไชยมูล
64
นางสาว สมัชชญา มนต์ปภัสสร
65
นางสาว สวรรยา สุวรรณ
66
พระ สังคม สิมมา
67
พระ สามเมียะ แซ่หลาว
68
นาย พงศกร ทองจินดาพันธ์
69
นางสาว สุทธิดา คล้ายคลึง
70
นางสาว สุนิสา สุดใจ
71
นางสาว สุมานา สิริทวีสิน
72
นางสาว อนงค์นาฏ พัฒนศักดิ์ศิริ
73
นาย จารุลักษณ์ วิวัฒนวรชกุล
74
นางสาว อภิชญา วงษ์โต
75
นางสาว อรปรียา สมเชื้อเวียง
76
นาย อัสฟารอนี อูมา
77
นางสาว อาทิมนต์ มีดา
78
นางสาว รัตติยา นิยมวงศ์
79
นางสาว กมลรัตน์ บิญใชยะ

กลับไปหน้าศิษย์เก่า