ศิษย์เก่าวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
รุ่นที่ 13 จบในปีการศึกษา 2555

1
นางสาว พัชญ์ทิชา มีชัย
2
นางสาว กัญจน์ศรณ์ ศรีสกุลดี
3
นางสาว ปฐมาวดี พันธ์พิมพ์
4
พระ บุญชอบ สุภะ
5
น.ส วราภรณ์ เกิดน้อย
6
สามเณร เจษฎา รกไพร
7
นาย พลภัทร ศรีหิรัญ
8
นางสาว วรรณิสา รัตนวิหค
9
นางสาว อลิษา ม่วงสาร
10
นางสาว จิตตวีร์ ปิยวัชรวิจิตร
11
นาย ชนะเทพ พึ่งภักดี
12
นางสาว ชมกมล วงศ์ชุติโรจน์
13
นางสาว ณิชารีย์ พุ่มกุมาร
14
นางสาว ติรณา รัศมี
15
นางสาว พชระ วิมลปกรณ์
16
นาย ศุภกร เลิศล้ำนภากุล
17
นางสาว กนกพร ไทรฟัก
18
นางสาว กวิสรา เมธากวินโสภณ
19
นางสาว ขวัญสุดา เชิดชูงาม
20
สามเณร จรูญ ไชยเบ้า
21
นางสาว ชนมน บุญยะรัตกานนท์
22
สามเณร ชัยวัฒน์ กันธิยะ
23
นางสาว กัญญาณัฐ นาคะโยคี
24
นางสาว ฐาปณี ดวงศิริ
25
นาย ภัชศุ ฐิตะรภัส
26
นางสาว ณัฐพร โพธิ์วัน
27
นาย ณัฐวุฒิ เกตุก่อ
28
นางสาว ดวงพร จันทร์สว่าง
29
นางสาว ธนวรรณ อนรรฆมณี
30
นางสาว ธนัตถ์อร ทองโสภา
31
นางสาว นภัส สุขประเสริฐ
32
นางสาว นิภาภรณ์ ประทุมชาติ
33
นางสาว เบ็ญจวรรณ ศิลป์มหาบัณฑิต
34
นางสาว ปริญดา สังขโอภาส
35
นางสาว พรรณปพร จันทราสกาววงศ์
36
นางสาว พัทธมน ศรีสอน
37
นางสาว พิมใจ นกแก้ว
38
นางสาว พิมพ์ชนก เสรีนนท์ชัย
39
นางสาว พิมพ์รวี เมฆพัฒน์
40
นางสาว แพรวพรรณ ศรีวิลัย
41
นางสาว ภรณ์ศรัณย์ โมสิกมาศ
42
นางสาว ศรสวรรค์ แสงสีทอง
43
พระ สุทัศน์ โอชารส
44
นางสาว สุพนิต สิทธิไพศาลวิทยา
45
นางสาว สุพรรณิการ์ สิงห์สุวรรณ
46
นางสาว ชนัณชิดา ชูสังข์
47
นางสาว หนึ่งฤทัย กุลวรฐิต
48
นางสาว อชิรญา สถิตย์วิมล
49
พระ อภิวัฒน์ เรืองพูล
50
นางสาว กัลยาณี สุรธนานันต์
51
นางสาว พนิดา พรมแตง
52
นางสาว สุธินี เจริญสุขธนวัฒน์
53
นางสาว หทัยชนก เชียงสิน
54
นางสาว กรจงรักษ์ ชาตรูปฏิวิน
55
นางสาว ชญาภา ศรีวิลาศ
56
นาย กฤชธัช หิรัญวัฒนา
57
นางสาว บูรลิน บุญฤทธิโรจน์
58
นางสาว ภัคพจี นามสวัสดิ์
59
นางสาว ภาณวิภา จงราช
60
นางสาว มุทิกา สุกรณ์
61
นางสาว วิไลลักษณ์ เจียกรัมย์

กลับไปหน้าศิษย์เก่า