ศิษย์เก่าวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
รุ่นที่ 12 จบในปีการศึกษา 2554

1
นาย กิตติพงศ์ เต็มมีศรี
2
นางสาว พิมพ์รตา ปิ่นประเสริฐ
3
สามเณร จักรี แซ่โซ้ง
4
นางสาว ทิพยสุดา ทัศนสุวรรณ
5
นางสาว เขมาพร ใช้ริ้วเจริญ
6
นางสาว ณัฎฐ์ยา ชื่นทิม
7
นาย ณัฐพงศ์ ทวีศักดิ์วิชิตชัย
8
นาย ธนะชัย รุจิภาสกุล
9
นาย นภ พุทธเวช
10
นางสาว นิติมา แสงเพ็ชร
11
นางสาว ภาภิรมย์ ศรีโสภา
12
นางสาว ศิริญดา ธนะสูตร
13
นางสาวรัตนา  เสนาะพิน
14
นางสาว อรณิชา เสตะคุณ
15
นางสาว อักษร ปานคงคา
16
นางสาว กนกวรรณ บุญช่วยช้อย
17
นางสาว เขมณัฏฐ์ อริยชยานันต์
18
นางสาว จิตรมณี คุณาธรรมพงศ์
19
นางสาว พลอยชมพู มณีสุขเกษม
20
นาย พิมลสวัสดิ์ สุมณฑา
21
นางสาว ธวัลรัตน์ ยอดนุ่น
22
นางสาว กนกกร พรสถิตย์วัฒน์
23
นาย กบินดระ บาจราชารยา
24
นาย กฤษฎา งามพัฒนพงศ์ชัย
25
นางสาว กุลธีรา ไชยนันทน์
26
พระ ขจรไกร สุขจีน
27
นางสาว ขวัญขจี พันธ์ประสิทธิ์เวช
28
พระ ครรชิต มีซอง
29
พระ จตุพงษ์ ยศพิมพา
30
พระ ทรงฤทธิ์ จรูญเรืองฤทธิ์
31
พระ เฉลิมราช ส้งวัฒนากร
32
พระ ชนะชัย นิราศโศรก
33
นางสาว ชิตมนา เผ่าอุดมยนต์
34
นางสาว ณพชรชนก จิรพัตรไพรีพ่าย
35
นางสาว ณิชานาฏ ปราศจากอริ
36
นาย เทพฤทธิ์ ส่างต๊ะ
37
สามเณร ธวัช จิตอารี
38
นางสาว ปนัดดา พิจิตรนพรัตน์
39
นางสาว ประภัสสร พัฒนจินดาวุฒิกุล
40
สามเณร พงษ์พันธ์ พุทธคุณ
41
นาย พงศ์ศักดิ์ ขันเพชร
42
พระ พรชัย ส้งวัฒนากร
43
พระ ยัว แซ่ลี
44
นางสาว รุ่งทิพย์ เลิศนิทัศน์
45
นางสาว รุจิกาญจน์ อธิกวัตรพูนสิน
46
นางสาว ลดารัศมิ์ ธรรมชีวัน
47
นางสาว วรรณิกา ถิรชาดา
48
นางสาว วราลักษณ์ นามเสถียร
49
สามเณร วินัย บุญวัน
50
พระ วีรยุทธ อินเขียว
51
สามเณร ศุภกรณ์ คงพิริยะนันท์
52
นางสาว สวรรค์ญา จันทรวานิช
53
พระ สุนันท์ แซ่เฮ่อ
54
พระ สุริยา ชัยวร
55
นางสาว หัชราพร นิโครธา
56
พระ อัศวิน จันยา
57
พระ อุชวัล ศากยะ
58
นางสาว วรรณรวี รอดรวย
59
นางสาว ภัทริน อนุตริยะ
60
นางสาว ธาราทิพย์ ศรีสัจจา

กลับไปหน้าศิษย์เก่า