ศิษย์เก่าวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
รุ่นที่ 11 จบในปีการศึกษา 2553

1
นางสาวจันทร์เพ็ญ  วงศ์ธีรโรจน์
2
นายเอกภักดิ์  ศิริธรรม
3
นายคณิสสรกฤษฏิ์ ดาวประดับวงษ์
4
นางสาวปาริฉัตร  พวงภู่
5
นางสาววรธร  ทวิรภาพ
6
นางสาว ธนิษฐา รัตนะ
7
นางสาว เนตราภา ขวัญเนตร
8
นางสาว สุพัตรา ว่องเจริญศิริ
9
นางสาว กนกวรรณ โพธิ์แก้ว
10
นางสาว กิ่งดาว  เหมือนเสน
11
นาย นฤพนธ์  แดงงาม
12
นางสาว พิชญ์สินี แดงทับ
13
นางสาว รุ่งทิวา จารุธัญ
14
นางสาว ลัดดาวรรณ พุดเดช
15
นาย สมภพ  เข็มทอง
16
นางสาว สุวรรณี เสรีมงคลนิมิต
17
นางสาว กรวิกา  วัฒนไกร
18
นางสาว กิติมา สังข์สุวรรณ
19
สามเณร ณัฐพงศ์ ภูมิมิตร
20
นางสาว อทิตา พุทธีสกุล
21
พระมหา ทวี โพธิ์ตาด
22
พระมหา เทวา  บุญทาทอง
23
พระมหา ธงชัย  กองแก้ว
24
นาย ธนัท สังวาลเพชร
25
นางสาว ธัญญารัตน์ อำพลพงษ์
26
นางสาว นิพพานี ผิวแดง
27
นางสาว บุณฑริกา แจ้งเจริญกิจ
28
นางสาว เบญจวรรณ  กลิ่นอุดม
29
นาย พจน์รพี  ทองกัญชร
30
นางสาวพัชรีพร  มนัสปิติ
31
นางสาว ภาวินี  ศุภสิริวิสาร
32
นางสาว รุ้งทอแสง ชั้นสุวรรณ
33
นางสาว เรขา รัตนรัชชานนท์
34
นางสาว วรรณิศา เรืองเดช
35
นางสาว วรวีร์ ชิดเจริญ
36
พระ วัชระ เกษทองมา
37
นางสาว สุพรรณิการ์ สุสายัณห์
38
สามเณร อโณทัย พิมูลชาติ
39
นางสาว อโนชา ปิณฑานนท์
40
นางสาว อรุณรัตน์ รกไพร
41
นาย ประทิน  รอดวิมุต

กลับไปหน้าศิษย์เก่า