ศิษย์เก่าวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
รุ่นที่ 10 จบในปีการศึกษา 2552


ที่
ชื่อ - สกุล
ติดต่อ
1
พระ นรินทร์ เขื่อนสอน
 
2
พระ นันทรัตน์ ลี้พ้นพาล  
3
พระมหา เจษฎา บัวบาล  
4
พระมหา นที เพ็งสุวรรณ  
5
พระ เดชา แจ้งสว่าง  
6
พระ วีระยุทธ สุริยา
 
7
สามเณร จิระศักดิ์ นุ่นดำ
 
8
สามเณร เอกภพ พวงประดิษฐ
 
9
พระมหา รัตนา โฬจ
 
10
พระมหา วรวิทย์ อุทาทิพย์
 
11
พระ คีรินทร์ ไทรสังขพรธิติ
 
12
พระ ธีรพงศ์ สีนวล  
13
พระ นิรันดร์ นาอิ่น
 
14
พระ ประเสริฐ ฉวีจันทร์  
15
พระ ปัญญาวุธ วิจิตรจันทร์
 
16
พระ มิตรประชา จันทะผล
 
17
พระ วัชชนเรศ พิทักษ์
 
18
พระ อาทิตย์ ขมิ้นเขียว
 
19
สามเณร ธีระยุทธ สุริยา
 
20
สามเณร ภาณุพงศ์ โชติวงษ์
 
21
นางสาว กอบุญ เพชรเรืองรอง
 
22
นางสาว พรรษชล สมิติวัณฑิกุล
 
23
นาย วทัญญะ นาคสุขุม
 
24
นางสาว วธิดารัตน์ ศศลักษณานนท์
 
25
นางสาว วรรณรัตน์ ทับแก้ว
 
26
นางสาว วาริกา นรคิม
 
27
นางสาว อิษยา อึ๊งภาดร
 
28
นาย ปรเมศวร์ รังษีสุริยันต์
 
29
นางสาว พิมลวรรณ เหลืองรังษี  
30
นางสาว มุทิตา วรกัลยากุล
 
31
นาย กฤษณันต์ มีพร้อม
 
32
นาย กลไกร เมฆไกรศรี
 
33
นาย กาญจน์ หิรัญวัฒนา
 
34
นางสาว เกวลิน รัตนาวลีอาภรณ์
 
35
นาย จุฑาภัทร ศักดิ์ขจรภพ  
36
นางสาว ฉัตรตาภรณ์ จันทรวงค์  
37
นางสาว ณฐาปานา ภาสะสิริกุล
 
38
นางสาว ณัฎฐาพร อินทรวิรัตน์
 
39
นางสาว ณัฏฐยา จำเนียร
 
40
นาย ณัฐ วิมลพีรพัฒนา
 
41
นางสาว ณัฐสุพร รัตนภาคภิรมย์
 
42
นางสาว ณัฐอนงค์ แซ่ลี้
 
43
นางสาว ธันวาพร เดชยาภิรมย์
 
44
นางสาว นลินพร พาณิชย์รังสี  
45
นางสาว นัดดา วงษ์วรรณา
 
46
นางสาว นาติยา ทิพย์ไสยาสน์
 
47
นางสาว ปูริดา จันทนา
 
48
นางสาว พรทิพย์ สมสมัย  
49
นางสาว พิณี ลำกูล  
50
นางสาว มธุรส มุ่งมิตร
 
51
นางสาว รวมพร ยังรอต
 
52
นางสาว วงศ์รัตน์ สงวนสุข
 
53
นางสาว วรรธนพร มนูรังษี
 
54
นาย วิษณุ เปรมนิ่ม
 
55
นางสาว ศนิ อายุการ  
56
นางสาว ศิริโสภา ปัญญา  
57
นาย สีหรัตน์ สิงห์คำ  
58
นางสาว สุวิดา ศรีแสงฉาย  

กลับไปหน้าศิษย์เก่า