ศิษย์เก่าวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
รุ่นที่ 9 จบในปีการศึกษา 2551


ที่
ชื่อ - สกุล
ติดต่อ
1
พระกัมมัฎฐาน ยุติมิตร
 
2
นางสาวมญชุภา พุทธสุวรรณ
 
3
นายวีระ ฉายแสง
 
4
นาย วสุ ศักดินันท์
 
5
พระ ธีระศักดิ์ กองแก้ว
 
6
พระมหา ฉัตรชัย หนูชัยแก้ว
 
7
พระมหา ราชวัฒน์ ฤทธิวงจักร
 
8
นางสาวจันทร์แจ่มฟ้า เดชยาภิรมย์
 
9
นางสาว ชมพูนุท วิชุภากรณ์กุล
 
10
นางสาว ณัฎฐา แก่นจันทร์
 
11
นางสาว ณัฐมน ปฐมพงษ์ไพโรจน์
 
12
นาย ภานุวัฒน์ เนียมบาง
 
13
นางสาว ยศสินี ขาวสอาด
 
14
นางสาวสายลดา บุตรศรี
 
15
นางสาว ฌานตา พันธุมะบำรุง
 
16
นางสาวภัทริน ภัทรกำพล
 
17
นางสาว ศิรินญา นภาศัพท์
 
18
นาย สุรัตน์ สังเกตุ
 
19
นางสาว กรกช เลิศฤทธิ์
 
20
นาย กฤษฎา เลิศสถิตไพโรจน์
 
21
นาย กิตติภพ บุญฉาย
 
22
นางสาว ขนิษฐา ทองนพคุณ
 
23
นางสาว จิตรวลัย ศรีแสงฉาย
 
24
นางสาว ณัฐรดา ศิลป์อุดม
 
25
นางสาว ณิชารีย์ สายวิจิตร
 
26
นางสาว ดวงรัตน์ ศุขะนิล
 
27
นางสาว ทรรศนีย์ เปี่ยมคล้า
 
28
นางสาว ธนพร มานะสิริกุล
 
29
นางสาว ธรสรวง ทวนทอง
 
30
นางสาว ธลิตา สุขเสือ
 
31
นางสาว ธิดาพร บุญเม่น
 
32
นางสาว นภาพร ทรัพย์โสภา
 
33
นางสาว ธีร์วสุภัคศ์ สิริอดุลย์วิทย์
 
34
นางสาว พฤกษา สุขธรรม
 
35
นางสาว พิชชา ไทประสงค์ศักดิ์
 
36
นางสาว พิมพวรรณ แถมรัตน์
 
37
นางสาว เมธิณี ณ พึ่งบุญ
 
38
นางสาว ฤทัยรัตน์ วรกิจโจดม
 
39
นางสาว วัชรมน ยุทธยิ่งยงค์
 
40
นางสาว วิจิตรา รัชตวงศ์สกุล
 
41
นาย วิวัฒน์ เลิศวิไลศักดิ์
 
42
นางสาว สินีนาถ เพชรแก้ว
 
43
นางสาว สุทัตตา รักกลาง
 
44
นางสาว หงสรถ กิ่งไม้ทอง
 
45
นางสาว หนึ่งฤทัย อินทิราวรนนท์
 
46
นางสาว อนุธิดา อนุชาติสันติ
 
47
นางสาว อริยา เกิดปัญญาวัฒน์
 
48
นางสาว อรุณรัตน์ อัศวนิเวศน์
 
49
นางสาว อลิษา เอกพัชรวรรณ
 
50
นาย อาทิตย์ ธรรมชาติ
 
51
นางสาว อาภารัตน์ นวะมะรัตน
 
52
นาย อิสรา เสรีโรจน์
 
53
นาย เอกอัคร พนม
 

กลับไปหน้าศิษย์เก่า