ศิษย์เก่าวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
รุ่นที่ 7 จบในปีการศึกษา 2549

ที่
ชื่อ - สกุล
ติดต่อ
1
นายอภิชาติ ภูจำปา
 
2
นาย ณธร ตันสมพงษ์
 
3
พระ โชติ ศรีสุโน
 
4
นาย มนินธ์ ณ นคร
 
5
นาย กรกช วงษ์ป้อม
 tong_dalk_aa@hotmail.com
6
นางสาว เกศิณี มันตเสรีวงศ์
 kesinee_118@hotmail.com
7
นางสาว ขวัญมณี อุ่นอ่อน
 fa_cute@hotmail.com
8
พระ จตุพล พรานบุญ
 window@thaimail.com/chatupon_pranbun@hotmail.com
9
นางสาว จิตราภรณ์ ชัยวัฒน์
 nanja70@hotmail.com
10
นาย ชยานันท์ มโนเกษมสุข
 rinsaro_mu_act@hotmail.com
11
นางสาว ชลทิพย์ บริบูรณ์สินมั่น
 nanas_mu@hotmail.com
12
นาย ชินัณ บุญเรืองรัตน์
 zirconzut@hotmail.com
13
นาย ณัฐนัย โตปัญญาวุธ
delaqure@hotmail.com
14
นางสาว ณัฐพร ศุขกิจ
  bua_white@hotmail.com
15
นางสาว ดุษฎี คนแรงดี
 tangmo_oopz@hotmail.com
16
พระมหา ได ไชยฤาชา  dai-dynamo@hotmail.com
17
พระ ไทร ไทรสังขชวาลลิน
 sai2525@hotmail.com
18
พระ ธวัชชัย ดีเจริญ
 hart1460824@hotmail.com
19
นางสาว ธัญวลัย จารุเฉลิมรัตน์
 thayapuy0409@hotmail.com/ thayapuy0409@yahoo.com
20
นาย นครินทร์ ร่วมสกุล
 
21
นาย นักรบ พิมพ์ขาว
 mahidol_boy@hotmail.com
22
นาย พนมเพ็ชร จรดรัมย์ (บุญเรียม)  wave_riam@hotmail.com
23
นางสาว ประทานพร ศรีอนันต์
 
24
นาย ปราโมทย์ บุญเม่น
 jennysung08@hotmail.com
25
นางสาว ปวีณ์สุดา นุตสถาปนา
 topaveesuda@hotmail.com
26
นางสาว ปางลีลา บูรพาพิชิตภัย
 pangleela@hotmail.com
27
นางสาว ปิณฑิรา สุขสุนทรีย์
 baifern_crs@hotmail.com /l3aifern_oopz@hotmail.com
28
นางสาว ปิยาพัชร เปี่ยมสวัสดิ์
 tew_pp@hotmail.com
29
นางสาว พร้อมรัก เอี่ยมสอาด
 rabbit_taitan@hotmail.com
30
นางสาว มุทิตา คงปั้น
 asago_j@hotmail.com
31
นางสาว รภานัน วิภาตะโยธิน
 dhammodaya@hotmail.com
32
พระ วัชระ จตุพร
 watbkk@hotmail.com
33
นางสาว วิลาสินี คมคง  benzkitzu@hotmail.com
34
นางสาว ศศิธร เดชพรหม
 dior7@hotmail.com
35
นางสาว สุณีย์วรรณ ตั้งไพฑูรย์สกุล
 suneewan_t@hotmail.com
36
นางสาว สุธาทิพย์ แก้วเกลี้ยง
 oatpotter@hotmail.com /newoat07@gmail.com
37
นางสาว สุนิสา เมธาเมลือง
 noo_l3eel2@hotmail.com / pinky0202@hotmail.com
38
นางสาว เมธาพร แซ่ลิ้ม
 
39
พระมหา หยก โยยรัมย์
 mongornyok_001@hotmail.com
40
นางสาว อมรา ทองน้อย
 nan_fiffy@hotmail.com
41
นางสาว อัจฉราลักขณ์ อินสุวรรณ
 aquamarine_art@hotmail.com
42
นาย อัจฉริยะ ลิ้มสุวรรณ
 
43
นางสาว อัญชนา ชัยรัตนวัฒน์
 joyjang001@hotmail.com
44
นางสาว อุษณา เล็กศรีสกุล  empmeme@hotmail.com


กลับไปหน้าศิษย์เก่า