ศิษย์เก่าวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
รุ่นที่ 6 จบในปีการศึกษา 2548

ที่
ชื่อ - สกุล
ติดต่อ
1
นายรัฐวิทย์ สราวุธวินัย
 
2
นางสาวรุ่งศิริ นุชสุวรรณ
 
3
นางสาวยุพดี ศรีทิพโยวาท
 
4
พระจิตรกร ยังจิตร
 
5
นางสาวนาฏาชาติ์ รักษาพล
 
6
นายเอกรัตน์ พรหมฉิม
 
7
นายสหวัฏ สุวรรณชีพ
 
8
นางสาวกชพรรณ พรศิริชัย
 
9
นางสาวกฤติยา หังสาจละ
 
10
พระเจริญ พิริยพหลดล
 
11
นางสาวชนิดา วงษาหล้า
 
12
พระมหาชูชิต ชายทวีป  
13
นางสาวนลินทร์ชล เลิศปริยพงศ์
 
14
นางสาวณัฐธยาน์ กรวัฒนกฤตย์
 
15
นางสาวทิพยาภา น้อยสกุล
 
16
พระมหาธวัช ประดับ
 
17
พระมหาศุภกร ศรเพชร
 
18
นางสาวนันทินี พิริยะพงศ์
 
19
พระมหานิ ภูมิพันธ์
 
20
นางสาวบงกช ลำจวน
 
21
นางสาวบุณฑริกา ดีวัน
 
22
นางสาวพรรณจารีต์ ขวัญบุรี
 
23
นางสาว พฤฒิการ กุลวัฒนาพร  
24
นางสาวพิมพิชา โปษยานนท์
 
25
พระมหาพิสิฐพงศ์ กริชช่อ
 
26
พระมงคล ลาวรรณา
 
27
พระลิขิต ไชยบุตร
 
28
นางสาวนิศากร โพธิ์ชัย
 
29
นางสาวอภิณห์พร อัครคูณทรัพย์
 
30
นางสาวสรินนา สังข์พยุง
 
31
นายอโณทัย ผมงาม
 
32
นางสาวอภิรดี แก้วรัตนกูล  
33
พระมหาอาคม ทาจันทร์  
34
พระมาติณ ถีนิติ  

กลับไปหน้าศิษย์เก่า