ศิษย์เก่าวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
รุ่นที่ 5 จบในปีการศึกษา 2547

ที่
ชื่อ - สกุล
ติดต่อ
1
พระชาลี แซ่โฮ่
 
2
แม่ชีษิรประภา เพ็ชรกิจ
 
3
พระธีรวัฒน์ เวชเงิน
 
4
พระบัญชา เกิดสมบูรณ์
 
5
นางสาวพิชชา สอนคำจันทร์
 
6
พระปลัดวีระนนท์ เจริญราช
 
7
พระมหาประดิษฐ์ อานประโคน
 
8
นางสาวจุฑารัตน์ ลัทธิวรรณ
 
9
นางสาวเบญจลักษณ์ สุขสมัย
 
10
นายพสุ ศิริอัธการ
 
11
นายชลอ พูลขวัญ
 
12
นางสาวตรึงจิตร รุ่นมะลัง
 
13
พระมหาทองมา แสงอรุณ  
14
นางสาวทัศนียา พุ่มไม้ดัด  
15
นายธงไท ไชยหิรัญการ
 
16
พระมหาธวัชชัย ทองมะโรง
 
17
นางสาวนันดา รักษาคม
 
18
นายบริสุทธิ์ สุวรรณเขต
 
19
นางสาวมุทิตา เจิ่งกลิ่นจันทร์
 
20
นางสาวฤทัยรัตน์ ศิลธรรม
 
21
นางสาวสิทธิกา ตุลารักษ์
 
22
พระมหาสุรศักดิ์ สุวรรณา
 
23
พระสุวิช ยะระพันธ์
 
24
พระมหาอำพร ดวงงาม
 
25
นางสาวจินตนาภรณ์ หนูหวาน
 
26
นางสาวทัดตะวัน แจ้งอรุณ
 
27
นางสาวธัญญารัตน์ มีถาวร
 
28
นางสาวนฤภร ระเหม
 
29
นางสาวนุภี พรมงคลสุข
 
30
นางสาวพิชญาภา เชี่ยวสาคร  
31
นางสาวพันธุ์พิศุทธ์ คงแสงไชย
 
32
นางสาวสายฝน เรืองทิพากร
 
33
พระมหาอำพรรณ คำหาญ
 
34
นางสาวกัลย์ธีรา สรรพสัมฤทธิ์  
35
นางสาวพรพิมล กล่อมเกลา
 
36
นางสาวศันสนีย์ อยู่เย็น
 
37
นางสาวจิฎากาญจน์ อัครคูณทรัพย์  

กลับไปหน้าศิษย์เก่า