ศิษย์เก่าวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
รุ่นที่ 3 จบในปีการศึกษา 2545

ที่
ชื่อ - สกุล
ติดต่อ
1
นายโชรพิพัฒน์ กระแสสิทธุ์
 
2
นายประมุข ขันติวงศ์
 
3
พระประโยชน์ สีพิลา
 
4
นางเพ็ญศรี คงวนานนท์
 
5
นายวรุตม์ พินิจพลนิกร  
6
นายศิริศักดิ์ บัวชุม
 
7
นายศุทธวัจณ์ จันทรชาลี
 
8
นายกมลเทพ ทรัพย์บุญโต
 
9
นางสาวพรพเยาว์ โล่ว์สุวรรณ
 
10
พระกิตติภัต วิยาภรณ์  
11
พระมหาจตุพร สุขอนันต์
 
12
นายตรีเพชร สมศรี
 
13
นางสาวธัญญรัตน์ ตั้งบวรพิเชฐ
 
14
นางสาวบุณฑริกา ปริยานนท์  
15
สามเณรมานพ ภูมิโคกรักษ์
 
16
นายวรเชษฐ ชัยวรพล
 
17
นายสมเกียรติ มีชัยประเสริฐสุข 0-2465-4846
18
นายอัครวัฒน์ ศรีสุรินทร์
 
19
พระมหาอุดม บุญสวัสดิ์  

กลับไปหน้าศิษย์เก่า