ศิษย์เก่าวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
รุ่นที่ 2 จบในปีการศึกษา 2544

ที่
ชื่อ - สกุล
ติดต่อ
1
พระมงคล กาญจนชมพู
024663971
2
พระมหาปฐมวิทย์ แซกรัมย์
 
3
แม่ชีจำเนียร แสงสิน
 
4
นางสาวชุติมา อุดมโชคปิติ
 
5
นางณัฏฐิกา ทางสวัสดิกุล
 
6
นายธเนศ เรืองรจิตปกรณ์
 
7
นายนรินทร์ หมึงประเสริฐ
 
8
นางสาวปนัสยา อังศุวัฒนานนท์
 
9
นายพิพัฒน์ เหล่าบุศณ์อนันต์
 
10
นายศรัทธา พูลสวัสดิ์
 
11
นางสาวศรีเสาวภาคย์ บันสิทธิ์
 
12
นายศิลพร อิ่มโภคา
 
13
นางสาวศุภัทรกุล เนตรวิลา
 
14
พระธีรภัทรภพ พวงมาลา
 
15
พระสัญญา อนันตะบุศย์
 
16
นายสิทธิพร กล้าแข็ง
 
17
นางสาวสิริวรรณ ดิษทรัพย์
 
18
นางสาวสิริสุข แพสุวรรณ
 
19
นายสุพจน์ แสงสมเรือง
 
20
นางสาวธนัญญภัสสร์ ชอบธรรมสกุล
 
21
นางสาวอัมพวัน ต้นมา  

กลับไปหน้าศิษย์เก่า