ศิษย์เก่าวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
รุ่นที่ 1 จบในปีการศึกษา 2543

ที่
ชื่อ - สกุล
ติดต่อ
1
นายกฤษณ์พล ถิรวุธ
0869900463
2
พระมหาจรัญ ยาวินัน 0897726224, 022900404
3
พระวรนัยน์ พุทธเจริญ
-
4
พระธวัช ริมหนองเรือ
-
5
พระบุญจันทร์ แพงโสภา
024113874
6
พระมหาบุญมี พวงเพชร
0898023907
7
นายประญัติ เกรัมย์
0814994003
8
นายพนอม บุญเลิศ
0891672739
9
นายเพิ่มศักดิ์ วรรลยางกูร
022410571
10
พระมหาไพฑูรย์ หุมห้อง
0894119620
11
พระไพบูลย์ มีนาค
024113404
12
นายภักดี เภรีฤกษ์ 0815560646
13
พระภักดี เมฆอรุณ
028661596
14
พระมนัส ทองคง
0862906449
15
พระมหามนูญ ตีเงิน
0862579989
16
พระมหามานพ ขุนแก้ว
0896585270
17
พระวิชัย โพธิ์นอก
0813717156
18
นายศาสนพงษ์ วงศ์ลา 0861316929
19
พระศิริชัย ธรรมชาติ
boddh_gaya@yahoo.com
20
นายศุภกิจ ชนะเทศ
-
21
พระมหาสมใจ อ้วนแก้ว
jaiso@hotmail.com
22
นายสังวาลย์ พิมูลชาติ
leoasis2004@hotmail.com
23
นายสิทธิกร เล็งวิลาส 0899814567
24
นายสุธรรม แก้วน้อย
-
25
นายสุวิทย์ ปัญญาพรหม
suwitony@hotmail.com
26
นายชาญยุทธ สอนจันทร
-
27
แม่ชีอมรรัตน์ ชัยบุตรดี
0894970639

กลับไปหน้าศิษย์เก่า