รายงานประจำปีงบประมาณ 2559 | วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

         
            สารบัญ

ส่วนที่ 1 ประวัติ ความเป็นมา วิทยาลัยศาสนศึกษา-------------1
ประวัติ ความเป็นมา ------------ 1
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ------------ 1
ทำเนียบคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา ------------ 3
โครงสร้างการบริหารงาน------------ 4
รายนามบุคลากร ------------ 5
ส่วนที่ 2 การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ------------ 8
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม------------ 9
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทางศาสนา ------------ 12
และสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม------------ 19
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและส่งเสริมความเป็นสากล ------------22
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความเข้มแข็งแก่สังคม------------ 24
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพระบบ------------ 25
บริหารจัดการองค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างความตระหนักในการใช้พลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ------------ 26
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล------------ 28
ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความสุขของบุคลากรในองค์กร ------------ 32


<<< อ่านรายงานประจำปีงบประมาณ 2559 | วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th