เขียนบทความอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

             วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เขียนบทความอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ” ณ ห้องประชุม ๒๐๖ โดย Dr.Tenzan Eaghll อาจารย์ประจำวิทยาลัยศาสนศึกษา เป็นวิทยากร (บรรยายภาษาอังกฤษ) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ขั้นตอนและรูปแบบการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ให้แก่คณาจารย์ และผู้ช่วยอาจารย์ โดยมุ่งให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการเขียนบทความทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ และสามารถ ก้าวไปสู่ตำแหน่งทางวิชาการในแต่ละระดับได้ต่อไป                          
            <<< อ่านทั้งหมด >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th