แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ความสำคัญของผลงานตีพิมพ์ และการขอตำแหน่งทางวิชาการ”

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐

             วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ความสำคัญของผลงานตีพิมพ์ และการขอตำแหน่งทางวิชาการ” ณ ห้องประชุม ๒๐๖ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากร (บรรยายภาษาอังกฤษ) มอบความรู้เกี่ยวกับวิธีการขอตำแหน่งทางวิชาการ และความสำคัญของการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ให้แก่คณาจารย์ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ รวมถึงบุคลากรสายวิชาการของวิทยาลัยศาสนศึกษา เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะในการเป็นนักวิชาการที่มีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาองค์กรต่อไปในอนาคต ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายทั้งสิ้น ๑๕ คน. .
            
             
            <<< อ่านทั้งหมด >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th