การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี ๒๕๖o

วันที่ ๔-๕ กรกฏาคม ๒๕๖๐

             วิทยาลัยศาสนศึกษา  ได้รับการตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี ๒๕๖o จากคณะกรรมการตรวจประเมินของมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๔-๕ กรกฎาคม ๒๕๖o คณะกรรมการตรวจประเมินประกอบด้วย อ.ดร. ศุจิกา ศรีนันทกุล ประธาน ผศ.ดร.สิติมา  จิตตินันท์ อ.ดร.อำนาจ  เจรีรัตน์ และ อ.กีรติ  อินทรวชิรารัตน์  ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖o คณะกรรมการตรวจประเมิน พบกรรมการประจำคณะ ประธานหลักสูตร และหัวหน้างาน เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การตรวจประเมินและรับฟังสรุปภาพรวมของวิทยาลัยฯ จากคณบดี  และในวันที่ ๕  กรกฎาคม ๒๕๖o คณะกรรมการตรวจประเมิน นำเสนอผลการประเมินด้วยวาจาแก่วิทยาลัยฯ

                         
            

<

<<< อ่านทั้งหมด >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th