การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

             เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖o วิทยาลัยศาสนศึกษา ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ทั้งระดับปริญญาตรีและหลังปริญญา จำนวน ๓ หลักสูตร ตามเกณฑ์ MU-AUN-QA โดยใช้วิธีแบบ preliminary assessment คณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ประกอบด้วย อาจารย์ ดร. ณัฐพล อ่อนปาน ประธานกรรมการ และอาจารย์ ดร.พรทิพา กอประเสริฐถาวร จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล                          
            <<< อ่านทั้งหมด >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th