ทำบุญเดือนเกิด: ธันวาคม

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

           วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐–๐๘.๔๕ น. วิทยาลัยศาสนศึกษาได้จัดงานทำบุญเดือนเกิดในเดือนธันวาคม โดยคณะกายภาพบำบัดเป็นเจ้าภาพ ณ ลานประติมากรรม อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.กภ.วรรณเพ็ญ จันทร์ศิรินุเคราะห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ คณะกายภาพบำบัด เป็นประธานและร่วมกล่าวอวยพรผู้ที่เกิดในเดือนนี้ ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ เป็นตัวแทนของวิทยาลัยศาสนศึกษาให้การต้อนรับ
            เดือนนี้มีผู้สนใจมาร่วมทำบุญในงานประมาณ ๔๐ คน โดยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรคณะกายภาพบำบัดได้ถวายปัจจัยร่วมทำบุญเดือนเกิด จำนวน ๒,๗๐๐ บาท
               ในโอกาสนี้จึงขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรัยและผลบุญกุศล จงอำนวยอวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขและความเจริญตลอดไป
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th