เทศน์มหาชาติ ถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

           วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดกิจกรรม "เทศน์มหาชาติ ๔ ภาค" พระเวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์ ๖,๐๐๐ พระคาถา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ณ ลานประติมากรรมดอกกันภัย ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา และคณะให้การต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากทั้งหน่วยงาน /สถาบัน บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยมีผู้ประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพทั้งจากภายในและนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้วิทยาลัยศาสนศึกษาขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญกุศลไปถึงคณะเจ้าภาพและทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย.
                     รายนามคณะเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ ๑๓ กัณฑ์ มีดังนี้......
                     กัณฑ์ที่ ๑ กัณฑ์ทศพร คณะเจ้าภาพ : ๑) คุณพิชญ์สินี เพียรอนุกูลบุตร, คุณดุษณี ดำมี และเพื่อนจากสถาบันสุขภาพอาเซียน
                                                                            ๒) ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วิรุณ บุญนุช
                     กัณฑ์ที่ ๒ กัณฑ์หิมพานต์ คณะเจ้าภาพ : กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
                     กัณฑ์ที่ ๓ กัณฑ์ทานกัณฑ์ คณะเจ้าภาพ : คุณจรรยาภรณ์ กล่ำพูลสวัสดิ์ และครอบครัว
                     กัณฑ์ที่ ๔ กัณฑ์วนปเวศน์ คณะเจ้าภาพ : สมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยศาสนศึกษา
                     กัณฑ์ที่ ๕ กัณฑ์ชูชก คณะเจ้าภาพ : คุณสมทรง แสงคำ และครอบครัว
                     กัณฑ์ที่ ๖ กัณฑ์จุลพน คณะเจ้าภาพ : คุณจันทิมา พูลโสภา เพื่ออุทิศให้คุณพ่อประทีบ พูลโสภา
                     กัณฑ์ที่ ๗ กัณฑ์มหาพน คณะเจ้าภาพ : ๑) คุณกณิศอันน์ มโนพิโมกษ์ เพื่ออุทิศให้คุณย่าพูลสุข
                                                                            ๒) นายอรรถกร เพชรสด ขออุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวร
                    กัณฑ์ที่ ๘ กัณฑ์กุมาร คณะเจ้าภาพ : ๑) คุณจุฬารักษ์ เครือจันทร์
                                                                            ๒) กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี
                     กัณฑ์ที่ ๙ กัณฑ์มัทรี คณะเจ้าภาพ : ศิษย์เก่าวิทยาลัยศาสนศึกษา รุ่นที่ ๑๗
                    กัณฑ์ที่ ๑๐ กัณฑ์สักกบรรพ คณะเจ้าภาพ : คุณจันทิมา พูลโสภา เพื่ออุทิศให้คุณพ่อประทีป พูลโสภา
                    กัณฑ์ที่ ๑๑ กัณฑ์มหาราช คณะเจ้าภาพ : ผศ.วชิราภรณ์ วรรณดี เพื่ออุทิศให้คุณพ่อเกียรติ วรรณดี
                    กัณฑ์ที่ ๑๒ กัณฑ์ฉกษัตริย์ คณะเจ้าภาพ : คุณฐิติรัตน์ เดชพรหม และครอบครัว
                    กัณฑ์ที่ ๑๓ กัณฑ์นครกัณฑ์ คณะเจ้าภาพ : พระมหาพงศ์สันต์ กิจฺจวิสุทฺโธ, พระปรเมศวร์ ปรมิสฺสโร
                
                                  
            





crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th