พลังชุมชนคลองมหาสวัสดิ์กับการจัดการสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

             ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ หน่วยบริการวิชาการ วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการบูรณาการวิชาการแก่สังคม “พลังชุมชนคลองมหาสวัสดิ์กับการจัดการสิ่งแวดล้อม” กลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนในชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ รวมประมาณ ๑๐๐ คน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และเกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย ซึ่งได้ลงพื้นที่ ณ ชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์ ตำบลศาลายาและตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ดังนี้...
๑) นาบัวลุงแจ่ม ตำบลมหาสวัสดิ์ เรียนรู้วิธีการทำนาบัว การเก็บ/กำบัว/พับดอกบัว และกระบวนการขายส่ง
๒) บ้านศาลาดิน ตำบลมหาสวัสดิ์ ศึกษาวิถีชีวิตชุมชน แบ่งเป็น ๓ ฐาน
๒.๑) การบริหารจัดการและการกำจัดขยะชุมชน
๒.๒) พลังงานทางเลือก
๒.๓) การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓) สวนวิถีเกษตร ร้านป้าแจ๋ว ตำบลศาลายา ศึกษาวิถีชีวิตเกษตรพอเพียง ทั้งการผลิตและจำหน่ายสินค้าโอท็อป
ทั้งนี้โครงการฯ จะนำความรู้ที่ได้จากชุมชนไปบูรณาการกับการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี รายวิชา CRRS 225 มนุษย์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม และจะนำผลไปทำวิจัยเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม แล้วส่งผลการวิจัยย้อนกลับไปสู่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถนำไปพัฒนาและปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวิถีชีวิตชุมชนต่อไป.
            <<< อ่านทั้งหมด >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th