ผ้าป่าเพื่อการศึกษาประจำปี ๒๕๖๑

๒๗ กันยายน ๒๕๖๑

           เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. วิทยาลัยศาสนศึกษาได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ของวิทยาลัยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา โดยมีพระมหาไพฑูรย์ หุ้มห้อง หัวหน้าพระบัณฑิตอาสา เป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าและเปิดศูนย์ประสานงานและรวบรวมผลงานพระบัณฑิตอาสาของวิทยาลัยศาสนศึกษา
                
           ในการนี้วิทยาลัยศาสนศึกษาขออนุโมทนาบุญกุศลและขอกราบขอบพระคุณ คุณวราวัลย์ จิตต์สัจจะพงษ์และครอบครัว บริษัท เจ พี ผ้าห่ม จำกัด (สำนักงานใหญ่) หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ร่วมบริจาคเงินทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ของวิทยาลัย อันจักเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนต่อไป.                 
            

crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th