มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยศาสนศึกษา ทูลถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศาสนศึกษา แด่สมเด็จพระสังฆราช

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐

             เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าเฝ้าฯ ทูลถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศาสนศึกษา แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล อ่านประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ ศาสตราจารย์คลินิก อุดม คชินทร อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ทูลถวายครุยวิทยฐานะ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ทูลถวายพัดรอง รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ทูลถวายผ้าไตร ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา และรักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ทูลถวายย่ามและหนังสือพระอารามหลวง และคุณวิศาล คุณวิศาล ประธานมูลนิธิน้ำทอง ทูลถวายเครื่องไทยธรรม จากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญชัยมงคลคาถา กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล คณะผู้บริหาร ผู้แทนมูลนิธิน้ำทอง ประเคนเครื่องไทยธรรม และสมเด็จพระสังฆราช ฯ กล่าวสัมโมทนียกถา ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ.
                          
            <<< อ่านทั้งหมด >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th