"โครงการ Asia Pacific Youth Exchange-Thailand"           นางสาวกุลนวมินทร์ ปะวะเสนัง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยศาสนศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการนำเสนอผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชน (ผลิตภัณฑ์โอผง : ผงขัดผิวจากเปลือกส้มโอแห้ง) จากการลงพื้นที่ชุมชนตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับสมาชิกนักศึกษาต่างชาติในกลุ่มจากประเทศจีน ไต้หวัน เนปาล และฟิลิปปินส์ ซึ่งมีแนวคิดที่ว่าในชุมชนมีขยะที่เกิดจากเปลือกส้มโอเป็นจำนวนมาก ในกลุ่มจึงเล็งเห็นถึงการใช้ประโยชน์จากเปลือกส้มโอที่เหลือจากการทำผลิตภัณฑ์อื่นๆมาเพิ่มมูลค่าให้เปลือกส้มโอที่ชุมชนไม่รู้วิธีต่อยอด ร่วมกับการหาข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของเปลือกส้มโอ นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากเปลือกส้มโอ (ผลิตภัณฑ์โอผง : ผงขัดผิวจากเปลือกส้มโอแห้ง) และสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไป
           โครงการนี้บริษัท GlobalACT จำกัด ร่วมกับ Urban Youth Academy ประเทศเกาหลีใต้ ร่วมกันจัดโครงการ Asia Pacific Youth Exchange ระหว่างวันที่ 5 – 16 สิงหาคม 2562 ณ องค์การสหประชาชาติ และโรงแรม SD Avenue กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนจากกลุ่มเอเชียแปซิฟิกได้เรียนรู้และสร้างความเข้าใจในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) และเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม
            ทั้งนี้กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ส่งผู้แทนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมโครงการ จำนวน 6 คน ดังนี้
1) นางสาวกุลนวมินทร์ ปะวะเสนัง วิทยาลัยศาสนศึกษา
2)นางสาวชาลิสา แสวงลาภ คณะวิศวกรรมศาสตร์
3) นางสาวจิรัศมิ์กุล อุทารวุฒิพงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
4) นางสาวจิลมิกา ระเริง คณะวิทยาศาสตร์
5) นางสาวชญาพิชชา แซ่ซื้อ คณะวิศวกรรมศาสตร์
6) นางสาวภัคจิรา ตั้งใจเชิดชูธรรม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์             
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th