โครงการสอนภาษาล้านนา           วันที่ 30 สิงหาคม 2562 พระอธิการอภิวัฒน์ เรืองพูล พระบัณฑิตอาสา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรในโครงการสอนภาษาล้านนา เพื่อนำไปใช้ขยายผลในการศึกษาคัมภีร์ใบลาน สมุดข่อย แก่ชมรมผู้สูงอายุ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมศึกษา ณ ศาลารวมธรรม วัดกาศเหนือ ตำบลบ้านกาษ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโลกทรรศแห่งภูมิปัญญาของคนล้านนา ที่มีภาษาพูด ภาษเขียน เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง และเพื่อใช้ในการศึกษาธรรมะให้เกิดประโยชน์ในอนาคตต่อไป.
                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th