การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา

วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙

             รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยศาสนศึกษา ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA จากมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา คณะกรรมการตรวจประเมิน นำโดย อาจารย์ ดร.อาจารย์ ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์ ประธานกรรมการ และ อาจารย์ ดร. อภรชา ลำดับวงศ์ การตรวจประเมินดังกล่าว ได้สัมภาษณ์คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอผลการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรด้วยวาจา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559
            
            <<< อ่านทั้งหมด >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th