“มหิดล - วันแม่” ๒๕๖๑

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

           วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ มาทรงเป็นประธานเปิดงาน “มหิดล - วันแม่” ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยงานนี้มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดขึ้นเป็นปีที่ ๓๓ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้ารับเสด็จฯ. 
                สำหรับกิจกรรมในงาน  ได้มีการการคัดเลือกแม่ดีเด่น ประเภท   “แม่สู้ชีวิต”  “แม่ ๑๐๐ ปี”  “แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” และ  “แม่ดี-บุคลากรเด่น”  เพื่อเชิดชูบทบาทของสตรีในฐานะแม่ โดยมีการคัดเลือกเป็นประจำทุกปี  สำหรับปีนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน ๒๑ ราย ได้เข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
               นอกจากนี้ยังมีการแสดงวัฒนธรรมผ้าเฉลิมพระเกียรติ การประกวดการขับร้องเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค การบริการด้านทันตกรรมฟรี ตัดผมฟรี การตรวจสุขภาพ ปรึกษาโรคสตรี การแนะนำด้านโภชนาการและการออกกำลังกายสำหรับคนสูงอายุ รวมไปถึงการแสดงนิทรรศการวิชาการจากหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยวิทยาลัยศาสนศึกษาซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่เข้าร่วมถวายความจงรักภักดีในครั้งนี้ ได้จัดนิทรรศการในหัวข้อเรื่อง Mother : Creator and Destroyer... เพื่อชี้ให้เห็นความสำคัญของแม่ทั้งในฐานะผู้สร้างและผู้ทำลายอีกด้วย
                       
            

crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th