พหุวัฒนธรรมนิยม สร้างสังคมสันติสุขแห่งเอเชีย-วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

                                                “พหุวัฒนธรรมนิยม สร้างสังคมสันติสุขแห่งเอเชีย”
             เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า ในปัจจุบันมีความขัดแย้งทางชนชาติ วัฒนธรรม ภาษา และศาสนา มากยิ่งขึ้น วิทยาลัยศาสนศึกษาจึงจัดการประชุมทางวิชาการนานาชาติเรื่อง “พหุวัฒนธรรมนิยม สร้างสังคมสันติสุขแห่งเอเชีย” ขึ้นที่ห้องประชุมน้ำทอง วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อประชุมหารือและวิเคราะห์ถึงการทำความเข้าใจและยอมรับความแตกต่างหลายหลากทางค่านิยมในด้านกลุ่มชาติพันธุ์ วัฒนธรรม เอกลักษณ์ทางศาสนา จากสภาวะความเป็นจริงทั้งระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาคอาเซียน และระดับโลก ที่กำลังเปลี่ยนแปลงและแยกส่วน
             ในการประชุมนี้ มีนักวิชาการ นักพัฒนาชุมชน และตัวแทนเยาวชน มาบรรยายและร่วมกันอภิปราย ร่วมกันศึกษาหารือถึงความสำเร็จและความล้มเหลวของการพยายามสร้างเสริมและคงไว้ซึ่งพหุวัฒนธรรมนิยม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของสังคมโลก นักวิชาการที่นำเสนอประเด็นนี้ อาทิ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การสร้างพหุวัฒนธรรมนิยมท่ามกลางความหลากหลายทางเชื้อชาติ ภาษา และศาสนา” นอกจากนี้ มีนักวิชาการชาติต่างๆ บรรยายและอภิปรายให้แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างพหุวัฒนธรรมนิยมในมุมมองของมาเลเซีย ไทย ศรีลังกา ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เยาวชนไทยและมาเลเซีย เป็นต้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๒๐๐ รูป/คน ทั้งนี้เพื่อสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมนิยมในประชาคมอาเซียนและในโลกต่อไปในอนาคต.
            <<< อ่านทั้งหมด >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th