ค่ายส่งเสริมคุณธรรม           พระมหาไพฑูรย์ หุมห้อง หัวหน้าพระบัณฑิตอาสา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรจัดฝึกอบรมค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ให้แก่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนยางโกลนวิทยา ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่ระดับชั้น ม.1-ม.6 ในวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน ณ วัดน้ำพริก จ.พิษณุโลก ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 201 คน.
                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th