“มหิดล - วันแม่” ๒๕๖๐

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

            วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ มาทรงเป็นประธานเปิดงาน “มหิดล - วันแม่” ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นเป็นปีที่ ๓๒ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้ารับเสด็จฯ.         
            มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดงานวันแม่มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๒๙ ต่อเนื่องมาทุกปี โดยปีนี้เป็นปีที่ ๓๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และร่วมฉลองในโอกาสวันแม่แห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัดกิจกรรมการคัดเลือก “แม่ดี-บุคลากรเด่น” “แม่สู้ชีวิต” “แม่ ๑๐๐ ปี” และ “แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” เพื่อเชิดชูบทบาทของแม่ในงานดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก ๔ ภาคในระดับนักเรียนนักศึกษา ซึ่งในปีนี้มีผู้ได้รับคัดเลือก “แม่ดี-บุคลากรเด่น” “แม่สู้ชีวิต” “แม่ ๑๐๐ ปี” และ “แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” จำนวน ๒๑ ราย และผู้ชนะการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก ๔ ภาคในระดับนักเรียนนักศึกษา จำนวน ๑๖ ราย เข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยในงานมีการแสดงวัฒนธรรมผ้าเฉลิมพระเกียรติ การแสดงขับร้องเพลงกล่อมลูกกล่อมลูกของไทยเชื้อสายจีน และของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีการจัดบริการทันตกรรม การตรวจร่างกาย การแนะนำโภชนาการและการออกกำลังกาย รวมไปถึงมีนิทรรศการวิชาการจากทุกภาคส่วน ซึ่งวิทยาลัยศาสนศึกษาจัดในหัวข้อ "แม่พระ ของ ในหลวง รัชกาลที่ ๙" อีกด้วย. 
            <<< อ่านทั้งหมด >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th