“มหิดล-วันแม่”

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

             วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงาน “มหิดล-วันแม่” ประจำปี ๒๕๕๙ โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงาน และประทานรางวัล ที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นปีที่ ๓๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม                    ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงทอดพระเนตรการแสดงวัฒนธรรมผ้าไทยเฉลิมพระเกียรติ วิดีทัศน์ประวัติผู้ได้รับรางวัลแม่ การแสดงขับร้องเพลงกล่อมลูกไทยและพม่า จากนั้นทรงประทานเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็น "แม่สู้ชีวิต" จำนวน ๘ ท่าน ผู้ได้รับคัดเลือกเป็น "แม่ ๑๐๐ ปี" จำนวน ๕ ท่าน ผู้ได้รับคัดเลือกเป็น "แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม" จำนวน ๕ ท่าน และผู้ได้รับคัดเลือกเป็น "แม่จิตใส ใจสีขาว" จำนวน ๕ ท่าน
                      ๑) ศาสนาพุทธ แม่แก้วใจ บุญประกอบ ศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง โดยยึดหลักความกตัญญู อดทน ซื่อสัตย์ และไม่เอาเปรียบผู้อื่น ใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต บริหารคณะลิเก และอบรมสั่งสอนบุตรธิดา จนครอบครัวเจริญรุ่งเรือง มั่นคง มีความสุขสืบมา
                      ๒) ศาสนาคริสต์ แม่จามรี ลิมปิชัย เป็นแบบอย่างและสอนให้ลูกศรัทธา ยกย่อง และรักพระเยซูคริสต์เจ้า รักเพื่อนมนุษย์ และให้อภัยไม่มีสิ้นสุด และพร้อมจะ ช่วยกิจกรรมจิตอาสาของลูกๆ ทุกอย่าง โดยพร้อมจะเผชิญหน้าและแก้ปัญหาไปด้วยกัน
                      ๓) ศาสนาอิสลาม แม่ทองคำ ยีมิน นับถือศาสนาอิสลามสืบเนื่องมาตั้งแต่บรรพบุรุษ และพร่ำสอนลูกๆ ให้ปฏิบัติตามคำสอนของแม่ที่เน้นการนับถือพระเจ้าองค์เดียว และการให้ทานแก่คนทั่วไป และฝึกลูกๆ ให้ถือศีลอดตั้งแต่อายุ ๕ ขวบ เพื่อฝึกความอดทนและให้คุ้นเคย จนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงในครอบครัวทุกคน
                      ๔) ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู แม่กามาล กุมารี ยึดหลักธรรมในศาสนาฮินดูอย่างเคร่งครัด ในทุกๆ วันจะไหว้เทพเจ้าทุกพระองค์ ที่วัดฮินดูสมาชก่อน แล้วจึงจะไปซื้อผักผลไม้และอาหารสดมาประกอบอาหารที่ภัตตาคาร เป็นประจำสม่ำเสมอ และยังสั่งสอนลูกๆ ให้เคารพบิดามารดาและครูอาจารย์อย่างจริงใจ ชีวิตจึงจะประสบความสำเร็จและมีความสุข
                      ๕) ศาสนาซิกข์ แม่ฮัรมิตปาลกอร์ คุรุรัตน์สกุล ปฏิบัติตามหลักศาสนาซิกข์ นามธารี อย่างเคร่งครัด เช้ามาจะต้องสวดมนต์ ๑๐๘ จบ และอ่านคัมภีร์ “คุรุครันถ์ ซาฮิบ” ให้ได้วันละ ๕ บท ด้วยหลักยึดที่ว่า “พระคัมภีร์คืออาจารย์ ปรมาจารย์คือคำสอน” โดยได้สั่งสอนลูกชายทั้ง ๓ คน ให้ปฏิบัติตามด้วย
<<< อ่านทั้งหมด >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th