รักษาการคณบดีพบนักศึกษา

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

           วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมคณบดีพบนักศึกษา ณ ห้องประชุมน้ำทอง คุณวิศาล (ชั้น ๓) โดยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา ได้พบนักศึกษาเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยรักษาการคณบดีได้ ให้คำแนะนำและกล่าวอวยพรนักศึกษาที่กำลังจะสอบปลายภาค ทั้งยังเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาในเรื่องต่างๆ รวมไปถึงการตอบข้อซักถามในประเด็นที่นักศึกษามีความข้องใจทั้งในเรื่องการเรียนการสอน ความเป็นอยู่ในวิทยาลัยฯ และที่น้ำทองสิกขาลัย
           นอกจากนี้รักษาการแทนคณบดียังได้กล่าวถึงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรของวิทยาลัยฯ เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษาและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อพัฒนาวิทยาลัยศาสนศึกษาให้เป็นหน่วยงานที่สร้างบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่มีทั้งคุณภาพและคุณธรรม และได้รับความเชื่อมั่นในการเรียนการสอนทั้งในระดับประเทศและระดับโลกต่อไป โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีนักศึกษาของวิทยาลัยศาสนศึกษาเข้าร่วมฟังกันเป็นจำนวนมาก.
          
             
            <<< อ่านทั้งหมด >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th