รักษาการคณบดีพบนักศึกษา

วันที่27 มีนาคม 2561

            วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมคณบดีพบนักศึกษา ณ ห้อง 401 วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. โดยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา ได้พบนักศึกษาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาในเรื่องต่างๆ รวมไปถึงการตอบข้อซักถามในประเด็นที่นักศึกษามีความข้องใจ อาทิ ความเป็นอยู่ในวิทยาลัยฯ และที่น้ำทองสิกขาลัย คุณภาพของหลักสูตรและการสอนของคณาจารย์ ทั้งนี้มีนักศึกษาของวิทยาลัยศาสนศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 68 คน.
                       
           
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th