รดน้ำขอพรคณาจารย์เนื่องในวันสงกรานต์           วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป ทำบุญบังสุกุลแด่ผู้มีอุปการะคุณ และพิธีรดน้ำขอพรจากศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.คุณหญิง สุริยา รัตนกุล และคณาจารย์วิทยาลัยศาสนศึกษา เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ บริเวณชั้น ๑ วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล.
                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th