พระมหาไพฑูรย์ กัลฺยาณธโร (หุมห้อง) เจ้าอาวาสวัดน้ำพริก จ.พิษณุโลก ศิษย์เก่า CRSรุ่น 1 ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ปี2561


           รางวัลเสาเสมาธรรมจักร เป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดที่คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา พิจารณามอบให้แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมยกย่องคุณความดีและประกาศเกียรติคุณแด่บุคคล องค์กร และหน่วยงาน ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาให้ปรากฏแก่พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป เป็นแบบอย่างแก่สังคมและเยาวชนของชาติ บุคคลหรือองค์กรที่ได้รับรางวัลนี้จะมีสิทธิ์ได้รับเพียงครั้งเดียว ถือว่าเป็นรางวัลทรงเกียรติสูงสุดในชีวิตและ เป็นกำลังใจในการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา
             ผู้ควรแก่รางวัลจะได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร พร้อมด้วยประกาศเกียรติคุณจากสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จ ฯ เป็นองค์ประธานเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วิสาขบูชา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงเป็นประจำทุกปี
             สำหรับพระมหาไพฑูรย์ กัลฺยาณธโร (หุมห้อง) เจ้าอาวาสวัดน้ำพริก จ.พิษณุโลก เป็นศิษย์เก่าของวิทยาลัยศาสนศึกษารุ่นที่ 1 นั้น ถือเป็นพระที่มีปฏิปทาที่ดีงาม ตั้งใจทำประโยชน์ เพื่อสังคม และได้ดำรงตนอยู่ในสมณเพศ อย่างเหมาะสม ทั้งยังสร้างผลงานด้านการพัฒนาชุมชนมากมาย
            ในปี 2561 นี้ พระมหาไพฑูรย์ กัลฺยาณธโร (หุมห้อง) จึงได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักรให้ได้รับรางวัลนี้ และจะเข้ารับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร ประเภทสงเคราะห์ประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พร้อมด้วยประกาศเกียรติคุณจากสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาต่อไป ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร
            วิทยาลัยศาสนศึกษาจึงขอร่วมแสดงมุทิตาจิตยินดียิ่งแด่พระมหาไพฑูรย์ กัลฺยาณธโร (หุมห้อง) เจ้าอาวาสวัดน้ำพริก และหวังว่าจะได้ผลิตบัณฑิตเพื่อทำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาดังเช่น พระมหาไพฑูรย์ กัลฺยาณธโร (หุมห้อง) สืบไป

crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th